School met de Bijbel

Zoals u bekend zijn wij voornemens de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel op basis van een aanbestedingsprocedure aan een marktpartij te gunnen onder de voorwaarden dat er een voorziening wordt gerealiseerd, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’. In de afgelopen periode hebben diverse interne besprekingen plaatsgevonden om het concept ‘wonen met zorg’ nader uit te werken, zodat er een goede samenhang tot stand wordt gebracht met enerzijds de thuiszorg en anderzijds met de bestaande intramurale zorgverlening. Daarnaast treffen we voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure. Daarbij willen wij lering trekken uit de ervaring met het vorige project – .. – en dat verwerken in de nieuwe aanbestedingsprocedure. Dat vraagt een gedegen voorbereiding.

 

Inzake uw bezorgdheid met betrekking tot leegstand en vandalisme kunnen wij u het volgende mededelen. Vanwege de sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het terrein is altijd al enige leegstand van het monumentale gebouw voorzien. Door ‘tijdelijke bewoning of tijdelijk ander gebruik’ willen wij een interimperiode organiseren, waarin toezicht, veiligheid en instandhouding van het gebouw gewaarborgd is. Het moment van start van de nieuwbouwactiviteiten is dan minder doorslaggevend.