Nieuw van het Dorpsoverleg

In 2018 is door de gemeente, op verzoek van het Dorpsoverleg Benthuizen het oorspronkelijk deel van de School met de Bijbel als gemeentelijk monument aangewezen.

Inmiddels is een verzoek gedaan om het daarbij behorende schiltje  voor aan de gevel aangevraaagd.

 

Aan de gemeente zijn de volgende vragen gesteld:

 

Hoe staat het met het mondelinge verzoek om de reconstructie van de Dorpsstraat eerder aan te pakken dan geplaand (2028);

 

Hoe staat  het met de voortgang van de verdere onderwerpen die tijdens de bewonersavond over het ‘Gebiedsgericht werken’ zijn besproken (Grofvuil en Dorpshuis de Tas)

 

Er is een rondleiding geweest met de verkeersdeskundige over enkele verkeer (onduidelijke) situaties. Hoe staat het met de aanpak hiervan.

 

Verder is verzocht wat  momenteel de stand van zaken is van de geplande of nieuwe bouwplannen (Denk hierbij aan de locaties van de Openbare school en Dorpsstraat).

Update opvang Oekraïense vluchtelingen november

Het laatste nieuws van Alphen aan den Rijn. Bekijk deze email hier in uw browser.

 

 

7 november 2023

 

 

Update opvang Oekraïense vluchtelingen

 

Hierbij ontvangt u een update over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Alphen aan den Rijn. U heeft zich aangemeld om informatie te krijgen over de ontwikkeling van de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen bij u in de buurt. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de gehele gemeente. Als er belangrijke informatie is over de locatie waar u zich voor heeft aangemeld, ontvangt u hier apart bericht over.

 

Meer informatie
Dit is de informatie die op dit moment beschikbaar is. Zodra er meer bekend is ontvangt u weer een nieuwsupdate. Heeft u vragen? Mail dan naar: nieuwkomers@alphenaandenrijn.nl.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Kent u mensen die ook interesse hebben in deze nieuwsbrief? Dan kunnen zij zich aanmelden via dit formulier.

 

Alphen aan den Rijn

 

Kees Mustersstraat

 

Op 30 oktober is de verbouwing op deze locatie gestart. Op 1 november is de tweede laag bovenop de laagbouw geplaatst. De overige werkzaamheden nemen nog enkele weken in beslag. Door deze verbouwing kunnen er ruim 45 extra vluchtelingen op deze locatie opgevangen worden.

 

Daarnaast wordt ook aan de buitenruimte gewerkt. Zo krijgen de fietsenstallingen een afdak en komen er vier overkappingen boven de picknicktafels.

 

 

Noorderkeerkring 20

 

De omwonenden en bewoners zijn geïnformeerd over de nieuwe sluitingsdatum (1 maart). De huidige bewoners van deze opvanglocatie verhuizen bij oplevering van nieuwe locaties (waar mogelijk naar een locatie van hun voorkeur).

 

 

Steekterweg 29

 

De direct omwonenden van Steekterweg 29 waren namens burgemeester Spies en wethouder Schotanus uitgenodigd voor een gesprek op 1 november. Daar is door verschillende bewoners gebruik van gemaakt. Er is gesproken over de mondelinge overeenstemming tussen de

gemeente en de eigenaar

van de grond en onder welke voorwaarden de gemeente het perceel en de opstallen mag gebruiken:

 

– Het perceel wordt alleen gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

– De maximale duur is 5 jaar

– Op deze locatie kunnen 56 bedden worden gerealiseerd

 

Omdat de gemeente ook graag andere omwonenden en belanghebbenden wil informeren over de ontwikkelingen, is een uitnodiging verstuurd voor een inloopavond.

 

 

Steekterweg 202

 

Per 1 november is de gemeente eigenaar van het perceel aan de Steekterweg 202. De voorbereidende werkzaamheden op deze locatie starten in week 46. In week 48 worden de woonunits geplaatst met kranen. Begin februari 2024 moet de locatie gereed zijn voor verhuizing.

 

Benthuizen

 

Bentwoudlaan

 

Deze locatie wordt, in afwachting van onderzoek naar een aantal andere locaties, nu niet verder onderzocht.

 

 

Zegwaartseweg

 

Deze locatie is niet haalbaar en vervalt. De verkeerssituatie, duur van de bouw en flora en fauna zijn verre van optimaal voor tijdelijke woningen op deze plek.

 

Hazerswoude-Dorp

 

2x Katjespolder Noord (naast de Gemeneweg én weiland achter het zwembad)

 

Deze locaties zijn niet haalbaar en vervallen. Het bouwen van tijdelijke woningen op deze percelen is mogelijk, maar kost veel tijd en geld.

 

Huidige locaties

 

 

Nieuwe locaties

 

De gemeente zoekt in de hele gemeente Alphen aan den Rijn naar nieuwe geschikte opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden. Zowel locaties om tijdelijke woningen te plaatsen, als bestaande woningen die verbouwd kunnen worden. Maar deze locaties zijn schaars. Heeft of weet u een potentiële locatie? Dan horen wij dit graag! Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

 

 

Presentatie inwonersavond Benthuizen

231024 PPT Inwonersavond Benthuizen def

 

Hier vindt u de presentatie van de bewonersavond in november.

School met de Bijbel

Zoals u bekend zijn wij voornemens de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel op basis van een aanbestedingsprocedure aan een marktpartij te gunnen onder de voorwaarden dat er een voorziening wordt gerealiseerd, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’. In de afgelopen periode hebben diverse interne besprekingen plaatsgevonden om het concept ‘wonen met zorg’ nader uit te werken, zodat er een goede samenhang tot stand wordt gebracht met enerzijds de thuiszorg en anderzijds met de bestaande intramurale zorgverlening. Daarnaast treffen we voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure. Daarbij willen wij lering trekken uit de ervaring met het vorige project – .. – en dat verwerken in de nieuwe aanbestedingsprocedure. Dat vraagt een gedegen voorbereiding.

 

Inzake uw bezorgdheid met betrekking tot leegstand en vandalisme kunnen wij u het volgende mededelen. Vanwege de sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het terrein is altijd al enige leegstand van het monumentale gebouw voorzien. Door ‘tijdelijke bewoning of tijdelijk ander gebruik’ willen wij een interimperiode organiseren, waarin toezicht, veiligheid en instandhouding van het gebouw gewaarborgd is. Het moment van start van de nieuwbouwactiviteiten is dan minder doorslaggevend.

Mail aan de gemeente over de School met de Bijbel

Het is al een tijd stil rond de ontwikkelingen voor de school met de Bijbel. Het laatste wat wij van Hans Paque hoorden was, dat er een concept lag waarbij onze wens (zorg/seniorenwoningen) in een document stond beschreven.

 

Nu de Bredeschool in Bentwijck aardig vorm begint te krijgen, willen wij voorkomen dat de oude school, na oplevering van de Bredeschool, door leegstand blootgesteld wordt aan vernielingen en ander ongemak.

 

Graag willen wij van jou weten wat momenteel de stand van zaken is en op welk termijn men ‘ontwikkelingen’ kan verwachten.

 

Met vriendelijke groet

 

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Antwoord van de gemeente over groenonderhoud

De gemeente heeft antwoord gestuurd naar het dorpsoverleg over het onderwerp groenonderhoud van de trottoirs in Benthuizen.

 

Na aanleiding van de in de eerder gemailde vragen ben ik zojuist even gaan kijken om te kunnen constateren wat er allemaal aan de hand is, en of de gestelde vragen terecht zijn ten aanleiding van de door ons vastgestelde contracten.

 

Ik ben in mijn ronde inderdaad straten tegen gekomen waar het beeld wat door ons is vastgesteld en gevraagd word niet overeenkomt met wat het zou horen te zijn.

Het rare in dit verhaal is dat de gehouden kwartaalschouw een ander beeld geeft, wat tevens niet hoeft te zijn dat het beeld op andere plaatsen afwijkt.

 

Ik heb de aannemer aangesproken en hem gemaild met de bezorgdheid en van het beeld en het verzoek daarbij dit dan ook binnen een termijn van 7 werkdagen binnen beeld te brengen.

Groenonderhoud

Afgelopen week hebben wij de gemeente gemaild over het groen onderhoud in het dorp.
Onderstaand bericht is naar de gemeente gestuurd.

In het dorp wordt momenteel terecht geklaagd over het vele onkruid op de trottoirs en langs de randen van het wegdek in diverse straten.
Wij weten dat er nieuw beleid wordt geformuleerd voor het groenonderhoud, maar het kan toch niet zo zijn dat het basisonderhoud (zoveel mogelijk vrijhouden van onkruid op met name het trottoir) wordt nagelaten.
In het dorp wonen veel ouderen waarvan ook een deel slecht ter been is.
Ter voorkoming van ongelukken en ander ongemak doen wij het verzoek om op korte termijn een schouw te houden in het dorp en waar nodig het onkruid te verwijderen van met name de trottoirs.
Wij horen graag van jou.
Met vriendelijke groet
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Vraag aan de Gemeente Alphen aan den Rijn betreffende “de Tas”

De laatste tijd worden wij regelmatig door diverse gebruikers (zowel organisaties als bewoners) benaderd met de vraag: ‘wanneer wordt de Tas opgeknapt’.

We zien ook dat sommige organisaties om die reden naar andere locaties gaan.

Er wordt al een tijdlang door de gemeente gesproken over renovatie van de Tas, zowel binnen als buiten, maar tot op heden zonder concrete voorstellen of uitvoeringsdata. Wij willen graag weten, wanneer er daadwerkelijk iets gaat gebeuren aan de Tas, zodat wij personen/instellingen die ons benaderen hierover kunnen informeren.

Het zou fijn zijn als ook Benthuizen straks een volwaardig en representatief Dorpshuis heeft.

Het dorpsoverleg heeft de volgende vragen aan de Gemeente Alphen aan den Rijn gesteld

Bouwplannen en publicaties:

De publicaties voor bouwplannen laten regelmatig te wensen over. Kortom vooral de locaties zijn niet duidelijk.

De Dijk

Wat gaat hier gebouwd worden en waar aan de Dijk (de publicatie in de Gouwe Koerier is hier erg onduidelijk over)

Hoe wordt dit planologisch geregeld?  Er ligt namelijk een bebouwingsverbod zgn. rode contour en er geldt een Beheersverordening.  Kortom een bouwverbod.

Graag een toelichting en een situatietekening en tekening van het bouwplan

Dorpsstraat De Korf II

Ook hier was naar onze mening de publicatie niet duidelijk omdat wij dachten dat het de Albert Schweitzerlaan was (achter de Pastorie)

Graag ook tekeningen van dit plan incl. hoogte.

Dorpsstraat (Plan Leen Groen)

In de publicatie werd gesproken over Ringvaart, maar dit plan ligt volgens ons meer aan de Dorpsstraat.

Wat gaat hier gebouwd worden? Graag tekeningen incl. hoogte.

Wij willen de gemeente erop wijzen dat de onduidelijkheid van publicaties de bewoners op het verkeerde been kan zetten.

 

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT

Volgens onze gegevens gaat de herstructurering na diverse malen verschoven te zijn, in 2024 plaatsvinden.

Wij willen graag in overleg met de betrokken ambtenaar/ambtenaren om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn.

GROEN

Tijdens een van de laatste overleggen m.b.t. Gebiedstafels e.d. hebben wij met de betrokken ambtenaren gesproken die over de Groenvoorzieningen gaan en de indeling van de categorieën. Wij hebben daarbij gevraagd een soort folder te maken om deze te kunnen publiceren op onze site, omdat het niet duidelijk is voor de bewoners hoe de gemeente met groen omgaat.

.

.

Beschikking Groene Hart Koerier