School met de Bijbel

Zoals u bekend zijn wij voornemens de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel op basis van een aanbestedingsprocedure aan een marktpartij te gunnen onder de voorwaarden dat er een voorziening wordt gerealiseerd, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’. In de afgelopen periode hebben diverse interne besprekingen plaatsgevonden om het concept ‘wonen met zorg’ nader uit te werken, zodat er een goede samenhang tot stand wordt gebracht met enerzijds de thuiszorg en anderzijds met de bestaande intramurale zorgverlening. Daarnaast treffen we voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure. Daarbij willen wij lering trekken uit de ervaring met het vorige project – .. – en dat verwerken in de nieuwe aanbestedingsprocedure. Dat vraagt een gedegen voorbereiding.

 

Inzake uw bezorgdheid met betrekking tot leegstand en vandalisme kunnen wij u het volgende mededelen. Vanwege de sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het terrein is altijd al enige leegstand van het monumentale gebouw voorzien. Door ’tijdelijke bewoning of tijdelijk ander gebruik’ willen wij een interimperiode organiseren, waarin toezicht, veiligheid en instandhouding van het gebouw gewaarborgd is. Het moment van start van de nieuwbouwactiviteiten is dan minder doorslaggevend.

Mail aan de gemeente over de School met de Bijbel

Het is al een tijd stil rond de ontwikkelingen voor de school met de Bijbel. Het laatste wat wij van Hans Paque hoorden was, dat er een concept lag waarbij onze wens (zorg/seniorenwoningen) in een document stond beschreven.

 

Nu de Bredeschool in Bentwijck aardig vorm begint te krijgen, willen wij voorkomen dat de oude school, na oplevering van de Bredeschool, door leegstand blootgesteld wordt aan vernielingen en ander ongemak.

 

Graag willen wij van jou weten wat momenteel de stand van zaken is en op welk termijn men ‘ontwikkelingen’ kan verwachten.

 

Met vriendelijke groet

 

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Antwoord van de gemeente over groenonderhoud

De gemeente heeft antwoord gestuurd naar het dorpsoverleg over het onderwerp groenonderhoud van de trottoirs in Benthuizen.

 

Na aanleiding van de in de eerder gemailde vragen ben ik zojuist even gaan kijken om te kunnen constateren wat er allemaal aan de hand is, en of de gestelde vragen terecht zijn ten aanleiding van de door ons vastgestelde contracten.

 

Ik ben in mijn ronde inderdaad straten tegen gekomen waar het beeld wat door ons is vastgesteld en gevraagd word niet overeenkomt met wat het zou horen te zijn.

Het rare in dit verhaal is dat de gehouden kwartaalschouw een ander beeld geeft, wat tevens niet hoeft te zijn dat het beeld op andere plaatsen afwijkt.

 

Ik heb de aannemer aangesproken en hem gemaild met de bezorgdheid en van het beeld en het verzoek daarbij dit dan ook binnen een termijn van 7 werkdagen binnen beeld te brengen.

Groenonderhoud

Afgelopen week hebben wij de gemeente gemaild over het groen onderhoud in het dorp.
Onderstaand bericht is naar de gemeente gestuurd.

In het dorp wordt momenteel terecht geklaagd over het vele onkruid op de trottoirs en langs de randen van het wegdek in diverse straten.
Wij weten dat er nieuw beleid wordt geformuleerd voor het groenonderhoud, maar het kan toch niet zo zijn dat het basisonderhoud (zoveel mogelijk vrijhouden van onkruid op met name het trottoir) wordt nagelaten.
In het dorp wonen veel ouderen waarvan ook een deel slecht ter been is.
Ter voorkoming van ongelukken en ander ongemak doen wij het verzoek om op korte termijn een schouw te houden in het dorp en waar nodig het onkruid te verwijderen van met name de trottoirs.
Wij horen graag van jou.
Met vriendelijke groet
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Vraag aan de Gemeente Alphen aan den Rijn betreffende “de Tas”

De laatste tijd worden wij regelmatig door diverse gebruikers (zowel organisaties als bewoners) benaderd met de vraag: ‘wanneer wordt de Tas opgeknapt’.

We zien ook dat sommige organisaties om die reden naar andere locaties gaan.

Er wordt al een tijdlang door de gemeente gesproken over renovatie van de Tas, zowel binnen als buiten, maar tot op heden zonder concrete voorstellen of uitvoeringsdata. Wij willen graag weten, wanneer er daadwerkelijk iets gaat gebeuren aan de Tas, zodat wij personen/instellingen die ons benaderen hierover kunnen informeren.

Het zou fijn zijn als ook Benthuizen straks een volwaardig en representatief Dorpshuis heeft.

Het dorpsoverleg heeft de volgende vragen aan de Gemeente Alphen aan den Rijn gesteld

Bouwplannen en publicaties:

De publicaties voor bouwplannen laten regelmatig te wensen over. Kortom vooral de locaties zijn niet duidelijk.

De Dijk

Wat gaat hier gebouwd worden en waar aan de Dijk (de publicatie in de Gouwe Koerier is hier erg onduidelijk over)

Hoe wordt dit planologisch geregeld?  Er ligt namelijk een bebouwingsverbod zgn. rode contour en er geldt een Beheersverordening.  Kortom een bouwverbod.

Graag een toelichting en een situatietekening en tekening van het bouwplan

Dorpsstraat De Korf II

Ook hier was naar onze mening de publicatie niet duidelijk omdat wij dachten dat het de Albert Schweitzerlaan was (achter de Pastorie)

Graag ook tekeningen van dit plan incl. hoogte.

Dorpsstraat (Plan Leen Groen)

In de publicatie werd gesproken over Ringvaart, maar dit plan ligt volgens ons meer aan de Dorpsstraat.

Wat gaat hier gebouwd worden? Graag tekeningen incl. hoogte.

Wij willen de gemeente erop wijzen dat de onduidelijkheid van publicaties de bewoners op het verkeerde been kan zetten.

 

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT

Volgens onze gegevens gaat de herstructurering na diverse malen verschoven te zijn, in 2024 plaatsvinden.

Wij willen graag in overleg met de betrokken ambtenaar/ambtenaren om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn.

GROEN

Tijdens een van de laatste overleggen m.b.t. Gebiedstafels e.d. hebben wij met de betrokken ambtenaren gesproken die over de Groenvoorzieningen gaan en de indeling van de categorieën. Wij hebben daarbij gevraagd een soort folder te maken om deze te kunnen publiceren op onze site, omdat het niet duidelijk is voor de bewoners hoe de gemeente met groen omgaat.

.

.

Beschikking Groene Hart Koerier

Sport en Spel BSC’68

Alphen Vitaal organiseert op donderdag 5 januari het volgende  “Sport en Spel BSC’68”  programma:

 

 

Antwoord van de Gemeente Alphen aan den Rijn

De voorzitter van het Dorpsoverleg, Rob van Daalhoff, heeft van de Gemeente Alphen aan den Rijn, het volgende antwoord gekregen op onze vraag van 22 december jl. :

.

Het college heeft nog geen besluit genomen over het voorrang verlenen van de eigen bewoners bij nieuwbouw (koopwoningen). Dit gaat er wel komen en is bedoeld tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

De mensen die in eerste instantie mee hebben gedaan aan de woonworkshops, doen mee met de loting. Verder kon zij melden dat over de opmerking dat vanuit Zoetermeer veel belangstelling is, er deels sprake is van jongeren afkomstig uit Benthuizen die nu weer terug willen naar Benthuizen en destijds noodgedwongen naar Zoetermeer zijn verhuisd.

Voor wat betreft de sociale woningbouw is er wel sprake van een voorrangspositie.

.

.

 

Benthuizenaren krijgen geen voorrang in Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan wethouder Gerard van As betreffende de berichten dat mensen uit Benthuizen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van de nieuw te bouwen woningen in de wijk “Bentwijck”. Met name voor de levensloopbestendige woningen is er vanuit het dorp veel belangstelling.  Hier volgt de brief aan de wethouder :                                                      .

Beste Gerard,

Gisterenavond was er een bewonersavond georganiseerd door van Wijnen/Drieman makelaars over de verkoop van woningen in de nieuwbouwwijk Bentwijck in Benthuizen.

Ook een van de leden van ons Dorpsoverleg was hierbij aanwezig. Op zijn vraag of bewoners uit Benthuizen voorrang krijgen bij de loting werd letterlijk gezegd: NEEN.

Bovendien bleek het merendeel van de belangstellenden bewoners te zijn uit Zoetermeer.

Gelet op het woningtekort in Alphen en de behoefte binnen Benthuizen om toch voorrang te krijgen voor woningen binnen haar dorp betreuren wij het, dat er blijkbaar tussen de projectontwikkelaar en gemeente hier geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt..

Dit kunnen wij als Dorpsoverleg niet meer uitleggen aan de bewoners. De vraag is zelfs of men ons nog serieus neemt.

Dit wilde ik namens ons Dorpsoverleg toch even kwijt.

Overigens hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond 2023.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen

Rob van Daalhoff

.

.