Brief nieuwbouw Bentwijck

Het Dorpsoverleg heeft een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn, betreffende de nieuwbouwlocatie Bentwijck. Het gepresenteerde plan komt niet overeen met de wensen van de inwoners van Benthuizen. Als Dorpsoverleg hebben wij in 2017 een enquête gehouden onder de inwoners. De woonbehoefte maakte hier ook onderdeel van uit. Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de “Dorpsvisie 2018”. Deze Dorpsvisie heeft het college behandeld en akkoord bevonden.

De brief aan het college is hieronder aan te klikken:

 “Reactie op nieuwbouw Bentwijck

De site van de projectontwikkelaar:

“bentwijck.nl”

Zie ook de site van Studioalphen.nl:

“www.studioalphen.nl/bentwijck”

 

Bewonersavond Dorpsoverleg Benthuizen op 19 april 2018

Het Dorpsoverleg Benthuizen houdt op donderdag 19 april a.s. om 20.00 uur een bewonersavond in Dorpshuis de Tas in Benthuizen. Tijdens de avond presenteert zij de opgestelde concept-Dorpsvisie voor Benthuizen. Deze is opgesteld met behulp van de uitslag van de enquête die onder de bewoners is gehouden. Uiteraard kunnen de aanwezigen tijdens deze avond reageren op de visie. De concept-Dorpsvisie en de uitslag van de enquête kunt u inzien onder het tabje “enquête” en “dorpsvisie” van deze site. De uiteindelijke Dorpsvisie wordt aangeboden aan de gemeente en maakt onderdeel uit van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor Benthuizen. De eerste aanzet van de gemeentelijke Gebiedsvisie wordt ook op 19 april gepresenteerd.

Gemeentelijke Gebiedsvisie
Voor alle zeven dorpen in de gemeente Alphen aan den Rijn worden Gebiedsvisies opgesteld. Zo ook voor Benthuizen. Het opstellen van de gemeentelijke Gebiedsvisie gebeurt gezamenlijk, dus in overleg met het Dorpsoverleg en de bewoners. De gebiedsvisie is de basis voor alle toekomstige plannen in Benthuizen én heeft een belangrijke relatie met de dorpsvisie die is opgesteld door het Dorpsoverleg. De gebiedsvisie gaat niet in op detailniveau maar beschrijft in grote lijnen hoe het dorp er in de toekomst uit ziet. Bijvoorbeeld op het gebied van: leefbaarheid, veiligheid, zorg, winkels, bedrijven, woningen, speel, sport, recreatie, kerk, cultuurhistorie, bereikbaarheid, duurzaamheid en onderwijs.

Na een presentatie, gaan we aan de hand van drie vragen in discussie met elkaar:

1) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan zorg, onderwijs, verenigingsleven.
2) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de veiligheid van het dorp?
3) Wat is voor u het belangrijkste speerpunt in de komende jaren op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp? Denk dan aan wonen, inrichting van uw straat, mobiliteit, energie, voorzieningen.

 

 

.

Dorpsoverleg Benthuizen verrast over aantal ingevulde enquêteformulieren

Het Dorpsoverleg Benthuizen wenst een ieder een gezond en gelukkig 2018. Er is van september tot medio november een enquête gehouden om te komen tot een Dorpsvisie. Er zijn ruim 500 formulieren binnengekomen. Dit hoge aantal heeft het Dorpsoverleg in positieve zin verrast. Op dit moment wordt alles digitaal verwerkt en gelet op het grote aantal ingevulde formulieren kost dit enige tijd. Vervolgens zal er een dorpsvisie worden opgesteld. Voordat dit aan het college zal worden aangeboden, zal er binnen enkele maanden een bewonersavond worden gehouden.
Wij zullen u op de hoogte houden!

Met vriendelijke groet,
Dorpsoverleg Benthuizen

Enquête Dorpsoverleg Benthuizen

Het is bijna vier jaar geleden dat wij als gemeenschap zijn samengevoegd met de gemeente Alphen aan den Rijn. Om de identiteit van Benthuizen te behouden en de belangen van ons mooie dorp te behartigen is indertijd het Dorpsoverleg Benthuizen opgericht. Om de belangen van ons dorp nog beter te kunnen behartigen, start het Dorpsoverleg met een enquête (sluitdatum 15 november 2017). Deze enquête wordt huis aan huis bezorgd (kan op de daarop aangegeven adressen worden ingeleverd) en kan ook bij voorkeur digitaal worden ingevuld. U begrijpt dat het van groot belang is dat u als inwoner van Benthuizen deze enquête invult, zodat wij uw wensen nog beter kunnen verduidelijken naar de gemeente toe. Zodra de uitslag bekend is, zal er ook een bewonersavond worden gehouden. Bovendien zullen wij de uitslag van de enquête omzetten in een Dorpsvisie. Het is de bedoeling dat in deze Dorpsvisie de belangen van Benthuizen worden verwoord richting de gemeente. Wij willen u alvast bedanken voor de moeite die u heeft genomen om de enquête in te vullen. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail ons (info@dorpsoverlegbenthuizen.nl)

Via enquête kunt u de enquête digitaal invullen. Dit is mogelijk tot en met 15 november 2017.

Met vriendelijke groet
Dorpsoverleg Benthuizen