Sport en Spel BSC’68

Alphen Vitaal organiseert op donderdag 5 januari het volgende  “Sport en Spel BSC’68”  programma:

 

 

Opening skatebaan

Vandaag is de nieuwe skatebaan bij sporthal “de Hil” door Wethouder Gert-Jan Schotanus geopend. Dit mooie burgerinitiatief is het werk van Nanne Pijl die bij de gemeente gelobbyd heeft, met uiteindelijk dit mooie resultaat. Het Dorpsoverleg is heel blij met dit initiatief. Wij wensen alle skaters veel plezier.

   

 

Speelruimteplan 2020-2024

Naar aanleiding van het Speelruimteplan 2020-2024 heeft het dorpsoverleg op 13 februari 2020 onderstaande mail gestuurd naar alle raadsfracties.

Geachte fractieleden,
In de bijlage (artikel Groene Hart Koerier speeltuin Christinastraat) heb ik een artikel gevoegd van de Groene Hartkoerier.
Een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg heeft destijds met de gemeente en enkele bewoners uit het dorp overleg gehad over speeltuinvoorzieningen. Dit als voorbereiding op de nota Speelruimteplan 20-24. Dit overleg is vervolgens om onduidelijke redenen niet voorgezet. Op enkele malen aandringen van onze vertegenwoordiger om dit overleg weer te herstarten is vervolgens geen reactie gekomen.
Helaas is de agenda van de Raadscommissie waarop dit onderwerp stond door omstandigheden ons ontgaan, waarvoor excuses.
Nu wordt uw fractie straks (20 februari) geconfronteerd met een voorstel waarbij onder andere in ons dorp enkele speeltuinvoorzieningen gaan verdwijnen. Hoewel beweerd wordt dat er overleg is geweest met de bewoners is het tegendeel waar. De communicatie hierover is ronduit slecht geweest. Hoewel het college burgerparticipatie hoog in haar vaandel heeft, is dit een voorbeeld van hoe het niet moet.
Graag zouden wij als dorpsoverleg willen verzoeken hier tijdens de raadsvergadering vragen over te stellen.
Met vriendelijke groet
Namens het Dorpsoverleg Benthuizen
Rob van Daalhoff

 

Speelruimteplan 2020-2024

Op 6 februari jl. is in de raadscommissie van de gemeente het concept ‘Speelruimteplan 2020-2024’ besproken.

Uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat er veel meer speelplekken in Alphen zijn dan gedacht. Er blijken er 311 te zijn waarvan er 28 zullen verdwijnen.
Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen, circa 30% van onze speeltoestellen (circa 460 stuks) is namelijk ouder dan de technische levensduur van 15 jaar.
Er is nu eenmalig een bedrag van bijna 1,7 miljoen euro nodig om alle Alphense speelplekken up-to-date te brengen. Daarna kost het jaarlijks 430.000 euro om ze ook op een goed niveau te houden. Alle speelplaatsen worden voor dit geld in orde gemaakt en daarbij ook meteen duurzaam ingericht.

Voor Benthuizen betekent dit het volgende:

Vijf plekken zullen er verdwijnen waaronder de plekken aan de Christinastraat (zal in 2020 verdwijnen) en de Boomgaard (zal in 2022 verdwijnen).   Twee speelplekken aan het Beelaertspark en de Rotterdambaan worden in 2021 en 2022 heringericht.
De overige aanwezig plekken blijven bestaan en worden onderhouden. Het komt er ook op neer dat men van speelplekken voor de deur naar speelplekken om de hoek wil en meer centrale buurtplekken.
Dat kan dus betekenen dat de kinderen in een aantal gevallen iets verder weg moeten ( wel voor leeftijdsgroep t/m 9 jaar op een afstand van minimaal 5 minuten).

Bij alle beoogde vervangingen zoals beschreven in het ‘Speelruimteplan 2020-2024’ (concept speelruimteplan 2020-2024) zullen de direct omwonenden worden betrokken. Via diverse kanalen worden omwonenden gehoord en krijgen ze een stem over de inrichting.

Dit voorstel zal op 20 februari 2020 in de raad van de Alphen a/d Rijn worden besproken.

Inventarisatie speelplekken in Benthuizen: 20 stuks

Speelplaats Wilhelminastraat

Speelplaats Wilhelminastraat

Dinsdag 12 juli is vanuit het Dorpsoverleg Benthuizen een rondgang gemaakt langs een groot deel van de speelplekken in Benthuizen. Gebiedsadviseur Marco de Goede en de portefeuillehouder speelplekken Vincent Verbeek gaven toelichting op het beleid en keken naar de goede en zwakke punten van de speelplekken. Ook werd her en der met omwonenden en gebruikertjes van de speelplekken gesproken.

Drie betonnen 'poefen' vormen formeel al een speelplek

Drie betonnen ‘poefen’ vormen formeel al een speelplek

Benthuizen kent wel 20 speelplekken. Sommige zijn heel sober en bestaan uit slechts drie betonnen poefen. Andere zijn heel uitgebreid zoals bij de voetbalkooi en de Sportlaan. In de Christinastraat liggen bijvoorbeeld drie speelplekken verspreid op korte afstand van elkaar, gekeken wordt of deze samengevoegd kunnen worden. Prioriteit ligt nu echter bij de speelplaats op het Polderplein (achter de begraafplaats).

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Marco de Goede en Vincent Verbeek op de speelplaats Beelaertspark

Vanuit het Dorpsoverleg is het belang van goede bankjes aangegeven, zodat je als (groot)ouder of begeleider ook even kunt zitten en tegelijk toezicht kunt houden. Een voorbeeld waar het bankje verkeerd staat is de speelplek in het Beelaertspark. Hierbij zit men naar het water toe en is er geen zicht op de speeltoestellen. Gekeken wordt of een van bankjes kan worden verplaatst of dat er een bijgeplaatst kan worden. Ook is gekeken of er bankjes geplaatst kunnen worden op toeristische routes, zowel voor toeristen als voor de eigen bewoners die een ommetje maken.

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Rubberen tegels gaan op den duur wijken

Vanuit de gemeente zou men graag samen met de bewoners in overleg gaan over de (her)inrichting van speelplekken. Bijvoorbeeld in een ‘werkatelier’.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door hun contactgegevens te mailen naar info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Rondgang speelplekken

Hoe gaat het met de speelplekken in Benthuizen? Moeten er speelplekken bijkomen of kunnen er een paar verdwijnen? Hoe is het onderhoud? Passen ze bij de doelgroep?

Wil je meedenken over de speelplekken in Benthuizen? Dat kan!

Dinsdag 12 juli gaat het Dorpsoverleg Benthuizen met twee gemeenteambtenaren langs de speelplekken in Benthuizen om een inventarisatie te maken. De gemeente neemt dit mee in het speelplekkenbeleid. We vertrekken om 13:00 uur en ronden waarschijnlijk omstreeks 15:00 uur af.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Werkgroep speelplekken binnenkort van start

De zomervakantie nadert haar einde. Dit betekent dat de werkgroep speelplekken binnenkort gaat starten. Er is eventueel nog plek voor 1 inwoner in de werkgroep om  samen met de gemeente na te denken over de inrichting van de speelruimtes in Benthuizen die in aanmerking komen voor vervanging /herinrichting.

U kunt zich opgeven via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Speelplekken Benthuizen

Benthuizen kent op dit moment ongeveer 16 plekken waar speeltoestellen staan. Omdat we sinds januari 2014 één gemeente zijn wordt voor alle speelplekken in de gemeente een nieuw speelruimteplan gemaakt. In dit plan staat beschreven wat het onderhoudsniveau van de speelruimtes moet zijn en wordt op hoofdlijnen omschreven welke omvang en de inrichting van de speelplekken per gebied wenselijk is.

Tot nu toe zijn alle speelplekken in hele gemeente in kaart gebracht en is hierop een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Al deze gegevens zijn inmiddels verwerkt in een digitaal beheersysteem. Hierdoor hebben we in beeld waar onderhoud nodig is en welke speelplekken voldoen aan de veiligheidseisen. Op dit moment wordt het onderhoud van huidige speelplekken gewoon uitgevoerd. Ook worden alle speeltoestellen jaarlijks vier keer geïnspecteerd.

De verwachting is dat het nieuwe speelruimteplan rond de zomerperiode af zal zijn. Het plan zal dan door het college worden vastgesteld. Na de besluitvorming worden de hoofdlijnen uit het plan verder uitgewerkt. Na deze uitwerking kan opgemaakt worden wat dit gaat betekenen voor de speelplekken in Benthuizen.

Het Dorpsoverleg nodigt de inwoners van Benthuizen dan ook uit om in het najaar van 2015 samen met de gemeente na te denken over de inrichting van de speelruimtes in Benthuizen die in aanmerking komen voor vervanging / herinrichting.

U kunt zich opgeven via info@dorpsoverlegbenthuizen.nl.
Na de zomervakantie ontvangt u hierover een uitnodiging.