Enquête Dorpsoverleg

Om de belangen van ons dorp nog beter te kunnen behartigen heeft het Dorpsoverleg Benthuizen in het najaar van 2017 een enquête verspreid. Deze enquête is huis aan huis bezorgd (1.350 st.) en door in totaal 526 personen ingevuld. Hieronder vind u het resultaat van deze enquête. De resultaten van de enquête zullen we tevens gebruiken voor de in het voorjaar van 2018 te schrijven “Dorpsvisie”.

De aantallen tussen de verschillende grafieken kunnen afwijken. Dit komt door het feit dat niet alle respondenten de enquête voor 100% hebben ingevuld!

Respons enquête

De enquête is huis-aan-huis verspreid en is in totaal door 526 personen ingevuld. De verhouding tussen mannen en vrouwen is ongeveer gelijk verdeeld, 244 mannen tegenover 282 vrouwen. De werkelijke verhouding van het aantal mannenlijke en vrouwelijke inwoners van Benthuizen is bij het dorpsoverleg niet bekend.

De leeftijdscategorieën zijn onderverdeeld in groepen. Bijna 50 procent van de respondenten valt in de leeftijdscategorie tussen 51 en 70 jaar. Met 37 respondenten is de leeftijdscategorie tussen 16 en 30 jaar verreweg de kleinste groep. Onbekend is hoe de daadwerkelijke verdeling is van de leeftijden van de inwoners van Benthuizen. In de onderstaande grafieken is het daarom lastig om de leeftijd af te zetten tegen de verschillende onderwerpen, omdat de leeftijd van 50+ meer invloed heeft op de uitslag.

Bekendheid Dorpsoverleg

Meer dan de helft van de respondenten van de enquête is bekend met Dorpsoverleg Benthuizen. Nog 40% is niet op de hoogte van het bestaan van het Dorpsoverleg. Daarnaast is 6% heel bekend met het Dorpsoverleg.

Het Dorpsoverleg is vooral bekend bij de leeftijdscategorie van 50+. Bij de 50+ is meer dan de helft bekend met het Dorpsoverleg. Bij de jongeren in de leeftijd van tussen 16 – 30 jaar is het percentage het laagst. Slechts 10 van de 26 respondenten in deze leeftijdscategorie is bekend met het Dorpsoverleg.

Dorpsoverleg Benthuizen heeft een eigen website en maakt gebruik van Social Media zoals Facebook en Twitter. Uit de enquête komt naar voren dat 31% van de respondenten op de hoogte is van de website van het Dorpsoverleg, dan wel de aanwezigheid van Social Media. 

 

Uit de enquête blijkt dat vooral de jongeren in de leeftijd tussen 16 en 30 jaar niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de website en de aanwezigheid van Social Media zoals Facebook en Twitter. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat vooral jongeren gebruik maken van Social Media

 

Wist u dat ………………….

Wist u dat het Dorpsoverleg allerlei zaken in het dorp in de gaten houdt?

        Onbekend: 48%     Bekend: 46%      Heel bekend: 6%

Wist u dat het Dorpsoverleg pleit voor woningbouw voor starters en senioren?

        Ja: 30%      Nee: 70%

Wist u dat het Dorpsoverleg heeft bepleit voor het behoud van het fietspad aan de Bentwoudlaan?

        Ja: 36%      Nee: 64%

Wist u dat het Dorpsoverleg betrokken is geweest bij het tot stand komen van de social sofa?

        Ja: 32%      Nee: 68%

Veiligheid

Met 94% voelt een groot deel zich veilig of heel veilig in Benthuizen. Slechts 4% voelt zich onveilig in Benthuizen. Wanneer je inzoomt op de mensen die zich onveilig voelen dan wordt dit met name veroorzaakt door hangjongeren en de ‘onzichtbaarheid’ van de wijkagent.

Voor een inwoner van Benthuizen is het niet prettig om je onveilig te voelen in een dorp wat, zoals uit de enquête blijkt, als rustig wordt ervaren. Van de personen die zich niet veilig voelen is de helft in de leeftijd tussen de 51 en 70 jaar. Over het algemeen voelen de jongeren zich wel veilig in Benthuizen. In de leeftijdscategorie tussen 16 en 30 jaar wordt ook al belangrijk argument genoemd om zich niet veilig te voelen de onderlinge ‘verhoudingen’ tussen jongeren en de hangjongeren in het dorp.

 

Veiligheid bij verkeerssituaties

Slechts 4% voelt zich als automobilist onveilig. Als voetganger is dat ruim 12%, maar het onveiligst voelt men zich op de fiets. Bijna 25% heeft aangegeven zich onveilig te voelen op de fiets. 

Er zijn 311 reacties gegeven op een eventuele verandering op de huidige verkeerssituaties. Maar liefst 155 reacties hadden betrekking op de veiligheid op de Bentwoudlaan en 123 hiervan betreft de veiligheid van de fietsers. De wens tot de terugkeer van een fietspad op de Bentwoudlaan voor de veiligheid van de fietsers is groot.

Ook de snelheid (voornamelijk in de Dorpsstraat) wordt als onveilige situatie beschouwd. De handhaving op snelheid binnen de bebouwde kom moet aangescherpt worden.

Verenigingen

Met 91% is bijna iedereen tevreden over het aantal verenigingen in Benthuizen. Slechts 9% vind dat er onvoldoende verenigingen zijn. Van diegene die ontevreden zijn over het aantal verenigingen, vind 50% dat er te weinig sportverenigingen zijn. Naast voetbal en tennis is er weinig keuze. Hierin disfunctioneert ook sporthal De Hil. 

Ruim 36% is op dit moment lid van een vereniging.

Speelplekken

Over het algemeen zijn er voldoende speelplekken voor 0 – 5 jarigen en voor 6 – 12 jarigen. Degene die vinden dat er voor de jongeren tot 12 jaar te weinig speelplekken zijn, noemen voornamelijk dat de verwijderde speeltoestellen nabij het van Zuijtland worden gemist.

Opmerkelijk is het aantal personenen die vind dat er onvoldoende ontmoetingsplek voor jongeren van 12 t/m 18 jaar is. Maar liefst 241 respondenten geeft aan dat dit onvoldoende is. 

Van de 241 personenen die aangeven dat er onvoldoende ontmoetingsplek is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar is 50% in de leeftijd tussen 51 – 70 jaar. Dit staat ongetwijfeld in verband met het onveiligheidsgevoel wat ook bij deze leeftijdscategorie het hoogst is. Uit de reacties blijkt dat er geen goede plek is voor jongeren, waardoor deze jongeren op straat en in het winkelcentrum rondhangen. Hiermee wordt overlast veroorzaakt en voelt men zich onveilig. Een ontmoetingsplek voor jongeren is zeer gewenst. 

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de respondenten heeft aangegeven dat er voldoende sportvoorzieningen zijn voor de jongere bewoners van Benthuizen. Ongeveer 11% (61 personen) heeft aangegeven dat het onvoldoende is. Het overige deel heeft hier geen mening over.

 

Openbaar Vervoer

Van degene die een mening hebben over het Openbaar Vervoer in Benthuizen, blijkt dat een meerderheid het Openbaar Vervoer onvoldoende vind. De twee belangrijkste redenen die hierbij worden genoemd is de afstand tot de bushalte vanuit het dorp is (vooral voor ouderen) te ver. Daarnaast is de frequentie waarop de bus door Benthuizen rijd te laag. De aansluiting met het overige Openbaar Vervoer is daardoor slecht.

Aangezien met 256 personen de meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorie tussen 51 – 70 jaar is het niet verrassend dat ook in deze leeftijdscategorie de meeste het Openbaar Vervoer onvoldoende vinden. Er vanuitgaande dat niet iedereen in deze leeftijdscategorie de bus daadwerkelijk gebruikt, valt wel op dat er 103 personen in de leeftijdscategorie tussen 51 – 70 jaar het Openbaar Vervoer onvoldoende vinden. Onduidelijk is of deze mensen hierdoor geen gebruik (meer) maken van het Openbaar Vervoer.

Mantelzorg

In Benthuizen hebben 88 mantelzorgers de enquete ingevuld. Van deze 88 krijgen er 27 onvoldoende ondersteuning. Bijna 63% van degene die onvoldoende ondersteuning krijgt, is niet op de hoogte dat die ondersteuning er wel is. Ook bij degene die aangeven wel voldoende ondersteuning te krijgen is bijna 22% niet op de hoogte van die ondersteuning.  

Winkelaanbod

Over het winkelaanbod is men over het algemeen tevreden. Een ruime meerderheid vind het winkelaanbod in Benthuizen goed of voldoende. Van de respondenten vinden 156 personen het winkelaanbod onvoldoende. In de onderstaande grafiek is dit aantal onderverdeeld naar leeftijd en geslacht.

In de grafiek hiernaast is het aantal personen weergeven die het winkelaanbod in Benthuizen onvoldoende vind, onderverdeeld naar leeftijdscategorie en geslacht.

Ongeveer 15% is ontevreden over de horeca in Benthuizen. Ruim 12% heeft hierover geen mening en maar liefst 72% vind de horeca (ruim) voldoende. Het aantal dat de horeca onvoldoende vind is evenredig verdeeld over de leeftijdscategorieën. De behoefte die er is blijkt hierdoor ook zeer divers. Van restaurant tot pizzeria en van afhaal chinees tot terrasjes in de zomer. 

Woningaanbod

Bijna de helft is van mening dat er onvoldoende woningaanbod is in Benthuizen. Bijna een kwart van de respondenten heeft hier geen mening over. In de onderstaande grafieken wordt dit uitgebreider weergegeven.

Van de respondenten hebben 215 personenen geen mening of er meer koopwoningen of huurwoningen moeten komen in Benthuizen. Van de overigen vinden 117 dat er meer huurwoningen moeten komen, 113 dat er meer koopwoningen moeten komen en 81 dat er zowel huur- als koopwoningen moeten komen in Benthuizen.

Als we kijken naar specifiek de keuze tussen huurwoningen en koopwoningen is het interessant om te zien dat voor de leeftijd 50+ de behoefte aan huurwoningen groter is en voor 50- juist de behoefte aan koopwoningen. Van de jongeren tussen 16 – 30 jaar vind 25% dat er meer huurwoningen moeten komen, tegen 75% die vind dat er meer koopwoningen moeten komen. Bij de leeftijdscategorie 71+ is dit 66% ten opzichte van 34%. 

In de enquête was het mogelijk om aan te geven of er behoefte is aan woningen voor starters, doorstromers, senioren of een combinatie van deze. Als we specifiek kijken naar de respondenten die hebben gekozen voor starterswoningen óf woningen voor doorstromers óf senioren woningen dan is er duidelijk zichtbaar dat bij de 50+ er een grote behoefte is aan senioren woningen. Enerzijds is dit zeer begrijpelijk, anderzijds geeft dit een vertekend beeld aangezien de respondenten voor een groot gedeelte bestaat uit 50+ en de leeftijdscategorie tussen 16 – 30 jaar in mindere mate de enquête heeft ingevuld. 

 

 

 

In de grafiek hiernaast is geprobeerd om het beeld van bovenstaande grafiek te herleiden naar de behoefte bij een gelijk aantal in de verschillende leeftijdscategorieën. Aangezien de werkelijke verhouding tussen deze leeftijdscategorieën in Benthuizen bij ons onbekend is, wijkt dit enigzins af van de werkelijkheid. Het kan zijn dat er in verhouding weinig personen in de leeftijd tussen 16 – 30 jaar de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Dit zou dan ook de behoefte aan starterswoningen een vertekend beeld kunnen geven.

Wanneer we de leeftijdscategorie tussen 51 – 70 op index = 100 zetten is zichtbaar dat de behoefte aan starterswoningen voor de leeftijdscategorie  16 – 30 jaar flink toeneemt. De behoefte aan woningen voor doorstromers is het grootst bij de leeftijdscategorie tussen 31 – 50 jaar. De behoefte aan seniorenwoningen wordt bij deze vergelijking iets lager bij de leeftijdscategorie tussen 51 – 70 jaar en groot bij de leeftijdscategorie 71+.

De daadwerkelijke verhouding van de leeftijdscategorieën in Benthuizen, bepaald dus voornamelijk de behoefte aan bepaalde woningen. Hoe meer ouderen hoe meer er behoefte is aan seniorenwoningen, hoe meer jongeren hoe meer er behoefte is aan starterswoningen.

Met 49% lijkt de meeste vraag te zijn naar appartementen. Echter, dit geeft een vertekend beeld omdat vooral de leeftijdscategorieën van 50+ appartementen als de grootste behoefte heeft aangegeven. Dit is ook de grootste groep van respondenten. Om een gelijk beeld te krijgen is het van belang om een verhouding te maken tussen het aantal respondenten per leeftijdscategorie en het aantal gemiste type woningen.

Zorgvoorzieningen

De zorgvoorzieningen in Benthuizen zijn goed te noemen. Slechts 25 respondenten vinden dit onvoldoende. Wel wordt er meerdere keren opgemerkt dat de openingstijden van de apotheek zeer beperkt is.

Onderwijs

De meningen over de invulling van het basisonderwijs (bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs) verschillen, maar het onderwijs aanbod in Benthuizen wordt voornamelijk als voldoende ervaren. Slechts 30 respondenten vinden het onderwijs in Benthuizen onvoldoende. Een groot deel heeft geen mening. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat een grote groep van de respondenten bestaat uit de leeftijdscategorieën 50+ en deze over het algemeen geen of minder kinderen hebben op de basisschool.

Vrijwilligerswerk

Ruim 35% van de respondenten doet vrijwilligerswerk in Benthuizen. Dit een relatief groot deel. Echter, de vraag blijft of de vrijwilligers zich meer betrokken voelen bij Benthuizen en zich daardoor ook eerder genoodzaakt voelen om de enquete in te vullen.

Het merendeel heeft geen mening over het vrijwilligerswerk in Benthuizen. Van degene die wel een mening hebben, vind het grootste deel dat dit voldoende is. Slechts 29 personen vinden het vrijwilligerswerk onvoldoende.