Verslag Burgercontactavond 21-5-2014

Woensdag 21 mei organiseerde het Dorpsoverleg in samenwerking met de Gemeente en politie een burgercontactavond in De Hoeksteen. De avond werd goed bezocht, er waren circa zeventig personen aanwezig.

Opening
De avond werd geopend door wethouder Kees van Velzen die het belang van de lokale initiatieven van Dorpsoverleggen onderstreepte. Ook stelde de wethouder zijn gebiedsadviseurs Helma Christ en Marco de Goede aan de aanwezigen voor.

Anders en beter
Hierna gaf projectleider Peter Velthuijs een korte presentatie over het collegeprogramma ‘Anders en beter’. Dit programma is ingegeven door de nieuwe taken die de gemeenten van het Rijk krijgen, maar ook door de bezuinigingen. Door overleg met de maatschappelijke organisaties en burgers wil de gemeente bepalen welke zaken de burger van belang vindt en welke taken door burgers zelf kunnen worden opgepakt. Als voorbeeld werd het schoonhouden van de eigen stoep genoemd. In juli zal de gemeente een bijeenkomst met de maatschappelijke organisaties organiseren, deze worden hiervoor apart uitgenodigd.

Buurt Bestuurt
Nadat de gemeentelijke toezichthouder (BOA) Wil Luijten en wijkagent Mart den Boer zich hadden voorgesteld gaf projectleider Theo van der Hoek van de politie een presentatie over Buurt Bestuurt. In dit project kunnen burgers zelf een Top 3 bepalen van veiligheidsproblemen die men graag aangepakt ziet worden en waar men ook zelf een bijdrage aan kan leveren. Plaatsvervangend teamchef Dennis Roumimper beantwoordde vragen over de algemene dienstverlening van de politie en vertelde over een recente Burgernetactie in Benthuizen. Vanuit de zaal werd geklaagd over de kosten voor het 0900-8844 nummer van de politie, maar helaas worden sommige zaken door ‘Den Haag’ bepaald en heeft de lokale politie daar geen invloed op. Bij acuut gevaar en heterdaad kan men altijd 112 bellen, dat is helemaal gratis.

Dorpse kracht
Martin Bogerd van Habeko Wonen gaf een toelichting op het ondernemingsplan ‘Dorpse kracht’ en de nieuwbouwplannen in Benthuizen. Ook Habeko Wonen houdt rekening met de vergrijzing en het feit dat ouderen langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Dit vraagt aanpassingen in de woningen maar ook het zorgaanbod. Mantelzorg wordt ook steeds belangrijker. Vanuit de zaal werd aangegeven dat er ook behoefte is aan koopwoningen waar een zorgfunctie aan gekoppeld is. Verder werd vanuit de zaal gevraagd of Habeko Wonen de ambitie heeft om te groeien of te fuseren. Hoewel Bogerd aangaf voor de lange termijn niets uit te sluiten is het de ambitie om dicht bij de huurders en de organisaties in de dorpen van het voormalige Rijnwoude actief te blijven. Dat kan het best zelfstandig met een kleine organisatie. Ook wil Habeko Wonen investeren in de samenwerking met het Dorpsoverleg en jaarlijks een ‘rotte plek’ in het dorp aanpakken.

Verkeersplan
Peter van As van de provincie en Ricardo Heijnen van de gemeente gaven een toelichting op de verkeersveiligheid, de aanleg van de rotonde op de N209 en de inrichtingsplannen voor de Omleidingsweg (de toekomstige Bentwoudlaan). De rotonde wordt in fasen aangelegd waarbij tijdelijke overlast onvermijdelijk is. Als het eenmaal klaar is zal de weg echter veel veiliger zijn en kunnen fietsers en wandelaars de weg veilig via een tunnel oversteken.

Tijdens de pauze ging men in gesprek met de aanwezige sprekers, functionarissen en bestuursleden van het Dorpsoverleg. Verder werden informatietafels van Habeko Wonen en de politie bezocht.
De politie kreeg twintig inschrijvingen voor Burgernet en diverse aanmeldingen voor Buurt Bestuurt. Op basis van de binnengekomen reacties bestaat de Top 3 voor Buurt Bestuurt uit:
1.   Onderhoud groen en aanpak zwerfvuil
2.  Weginrichting (drempels, bebording, snelheid)
3.   Inbraakpreventie/voorlichting (buurtpreventie).
Daarnaast werden de onderwerpen ‘Hangjongeren en scooteroverlast’ en ‘Loslopende honden en opruimplicht hondenpoep’ genoemd. Tien burgers hebben zich aangemeld voor de werkgroep Buurt Bestuurt. Deze werkgroep zal waarschijnlijk in september bij elkaar komen om de Top 3 met de politie, gemeente en het Dorpsoverleg te bespreken. Hierna zal een wijkschouw door de werkgroep worden gehouden om de knelpunten in beeld te brengen, waarna er maatregelen kunnen worden genomen.

Tijdens de pauze konden de inwoners ook een hennepkaart ‘scoren’. Deze kaart geeft een karakteristieke geur af zodat men kan herkennen of er een hennepplantage in de buurt is. Hoewel hennepteelt in Benthuizen zeker geen groot probleem is komt het af en toe wel voor. Bij illegale hennepteelt wordt elektriciteit gestolen van het elektriciteitsbedrijf en ontstaat vaak brandgevaar, dus de bewoners hebben ook zelf belang bij de aanpak hiervan.

Bentwoud
Na de pauze gaf Wijnand Goudzwaard, bestuurslid van het Dorpsoverleg en tevens vertegenwoordiger van de Gebruikersgroep Bentwoud een presentatie over de stand van zaken en toekomstplannen van het Bentwoud. Inmiddels zijn de nodige wandelpaden uitgezet en er zal ook een fietsbrug komen. Daarnaast zijn er diverse fietsroutes in het Bentwoud met aansluitingen op bestaande fietsverbindingen gepland of al gerealiseerd. Naar aanleiding van een vraag over de hoogspanningsmasten in het Bentwoud kon worden aangegeven dat deze waarschijnlijk zullen worden vervangen door de smalle variant die nu al bij de A12 te zijn, die ook verplaatst zullen worden naar het tracé van de HSL. Een andere vraag betrof uitlaatgebied voor honden, hiervan worden er twee gerealiseerd in de zogenaamde ‘Driehoek’ in het Bentwoud tussen Zoetermeer en Benthuizen.

De avond werd afgesloten met een vragenronde. Hierbij kwam onder meer aan bod dat de gemeente nog wat extra moet investeren in het communiceren met belanghebbenden, bijvoorbeeld over bomenkap en de plaatsing van ondergrondse containers.