School met de Bijbel

Zoals u bekend zijn wij voornemens de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel op basis van een aanbestedingsprocedure aan een marktpartij te gunnen onder de voorwaarden dat er een voorziening wordt gerealiseerd, die zich toelegt op het bieden van ‘wonen met zorg’. In de afgelopen periode hebben diverse interne besprekingen plaatsgevonden om het concept ‘wonen met zorg’ nader uit te werken, zodat er een goede samenhang tot stand wordt gebracht met enerzijds de thuiszorg en anderzijds met de bestaande intramurale zorgverlening. Daarnaast treffen we voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure. Daarbij willen wij lering trekken uit de ervaring met het vorige project – .. – en dat verwerken in de nieuwe aanbestedingsprocedure. Dat vraagt een gedegen voorbereiding.

 

Inzake uw bezorgdheid met betrekking tot leegstand en vandalisme kunnen wij u het volgende mededelen. Vanwege de sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van het terrein is altijd al enige leegstand van het monumentale gebouw voorzien. Door ‘tijdelijke bewoning of tijdelijk ander gebruik’ willen wij een interimperiode organiseren, waarin toezicht, veiligheid en instandhouding van het gebouw gewaarborgd is. Het moment van start van de nieuwbouwactiviteiten is dan minder doorslaggevend.

Vraag aan de Gemeente Alphen aan den Rijn betreffende “de Tas”

De laatste tijd worden wij regelmatig door diverse gebruikers (zowel organisaties als bewoners) benaderd met de vraag: ‘wanneer wordt de Tas opgeknapt’.

We zien ook dat sommige organisaties om die reden naar andere locaties gaan.

Er wordt al een tijdlang door de gemeente gesproken over renovatie van de Tas, zowel binnen als buiten, maar tot op heden zonder concrete voorstellen of uitvoeringsdata. Wij willen graag weten, wanneer er daadwerkelijk iets gaat gebeuren aan de Tas, zodat wij personen/instellingen die ons benaderen hierover kunnen informeren.

Het zou fijn zijn als ook Benthuizen straks een volwaardig en representatief Dorpshuis heeft.

Het dorpsoverleg heeft de volgende vragen aan de Gemeente Alphen aan den Rijn gesteld

Bouwplannen en publicaties:

De publicaties voor bouwplannen laten regelmatig te wensen over. Kortom vooral de locaties zijn niet duidelijk.

De Dijk

Wat gaat hier gebouwd worden en waar aan de Dijk (de publicatie in de Gouwe Koerier is hier erg onduidelijk over)

Hoe wordt dit planologisch geregeld?  Er ligt namelijk een bebouwingsverbod zgn. rode contour en er geldt een Beheersverordening.  Kortom een bouwverbod.

Graag een toelichting en een situatietekening en tekening van het bouwplan

Dorpsstraat De Korf II

Ook hier was naar onze mening de publicatie niet duidelijk omdat wij dachten dat het de Albert Schweitzerlaan was (achter de Pastorie)

Graag ook tekeningen van dit plan incl. hoogte.

Dorpsstraat (Plan Leen Groen)

In de publicatie werd gesproken over Ringvaart, maar dit plan ligt volgens ons meer aan de Dorpsstraat.

Wat gaat hier gebouwd worden? Graag tekeningen incl. hoogte.

Wij willen de gemeente erop wijzen dat de onduidelijkheid van publicaties de bewoners op het verkeerde been kan zetten.

 

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT

Volgens onze gegevens gaat de herstructurering na diverse malen verschoven te zijn, in 2024 plaatsvinden.

Wij willen graag in overleg met de betrokken ambtenaar/ambtenaren om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn.

GROEN

Tijdens een van de laatste overleggen m.b.t. Gebiedstafels e.d. hebben wij met de betrokken ambtenaren gesproken die over de Groenvoorzieningen gaan en de indeling van de categorieën. Wij hebben daarbij gevraagd een soort folder te maken om deze te kunnen publiceren op onze site, omdat het niet duidelijk is voor de bewoners hoe de gemeente met groen omgaat.

.

.

Beschikking Groene Hart Koerier

Sport en Spel BSC’68

Alphen Vitaal organiseert op donderdag 5 januari het volgende  “Sport en Spel BSC’68”  programma:

 

 

Brief van Gemeente Alphen aan den Rijn aan Groene Hart Koerier

Geachte heer Bos en heer Tuinenburg,           .

In de achterliggende periode is tussen de gemeente en u als vertegenwoordigers van de Stichting
Groene Hart Koerier (GHK) meermaals gesproken over uw activiteiten en de financiering daarvan.
De gemeenteraad heeft zich in dit kader ook uitgesproken. Tijdens de raadsvergadering op 3
november 2022 is het amendement ‘Ondersteuning huis-aan-huis bladen’ aangenomen.

Klik   “HIER”   om de volledige brief te lezen.

.

.

 

 

Bewonersavond 23 november 2022 in de Tas was groot succes

De bewonersavond in de Tas was een groot succes. De opkomst was boven verwachting.

Hierbij de PowerPoint presentatie van deze avond:  Presentatie

.

.

 

Rijnwoudse Dorpsoverleggen

De (vice)voorzitters van de Rijnwoudse Dorpsoverleggen gaan de Gemeentesecretaris benaderen voor een overleg. Dit overleg zal gaan over het collegebesluit ‘Iedereen aan zet’. Hierbij is het de bedoeling dat bewoners van de dorpen worden betrokken bij planontwikkelingen in hun dorp. De Rijnwoudse Dorpsoverleggen willen graag weten op welke wijze dit zal gaan gebeuren.

.

.

 

Creatieve Workshops in dorpshuis “de Tas”

           

Wij,  Monique Timmermans en Els Bergmans starten binnenkort met veel plezier samen met “Creatieve groene Workshops”  in dorpshuis de Tas.
We starten eerst met drie workshops om te zien of er voldoende belangstelling is.
De kosten blijven laag hierdoor. We proberen dit ook zo betaalbaar mogelijk te blijven doen.

Drie vrijdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur, op  28/10,  11/11 en  25/11/2022.
We starten met een beperkt aantal deelnemers, max. 14 personen.

Wellicht tot ziens op één van de avonden.

Met vriendelijke groeten,

Monique Timmermans  06 – 2787 4207
Els Bergmans 06 – 1411 1837

.

.

 

 


Verdere info betreffende deze workshops:

De cursus is toegankelijk voor jong en oud, we houden de Corona richtlijnen aan.
Tijd aanvang vrijdagavonden 19.00 tot 22.00 uur.
28 oktober:     november wederom herfstkrans of herfsttaart met herfstbloemen en groen.
11 november:  bloemstuk verschillende vormen, schaal of houten schijfplank welke we opmaken met bloemen takken & bessen e.d.
25 november:  herfstkrans, hortensia bessen hedera bladeren, rozen of andere bloemen. Afm. 30 à 40 cm
We werken met verse materialen zoals hortensia diverse herfstmaterialen, pompoentjes bessen sterke groensoorten, vruchtjes, noten enz.
Omdat de materialen erg sterk zijn en we werken in een oase kun je heel lang genieten van deze krans.
De materialen kunnen iets afwijken van de voorbeelden. Dit omdat de omloop van verse materialen snel gaat en niet altijd alle materialen leverbaar zijn.
De eerste workshops zijn toegankelijk geprijsd voor  € 17,50 per x  of voor 3 tesamen € 50,— p.p. (incl. alle materialen, lesgeld, koffie/thee met wat lekkers).
Maximaal 14 aanmeldingen.
Graag via whatsapp of telefoon op te geven via:
Els Bergmans 06 – 1411 1837
Monique Timmermans 06 – 2787 4207

 

 

 

Bevoegdheden bij het plaatsen van windturbines

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en te delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren.

.                                                                                                      .

Klik    “HIER”  voor het document betreffende onze regio.