Ontwikkelingen Dorpstraat en grofvuil

HERSTRUCTURERING DORPSSTRAAT BENTHUIZEN TOCH EERDER.

 

Eind oktober kwamen ruim 150 dorpsgenoten naar “De Hoeksteen’ voor de bijeenkomst in het kader  van het  ‘Gebiedsgericht Werken’.

Deze avond was gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en het Dorpsoverleg Benthuizen,

 

Een van de pijlers waar het Dorpsoverleg over sprak was het opschuiven van de herstructurering van de Dorpsstraat naar 2028. Door het dorpsoverleg werd deze avond duidelijk gemaakt dat zij dit onacceptabel vond en kreeg hierover veel bijval door de aanwezigen.

 

Deze avond en de diverse overleggen met de betrokken wethouders hebben geleid tot een positief resultaat. De  herstructurering zal nu plaatsvinden in  2026.

 

 

OPHALEN GROFVUIL IN BENTHUIZEN

 

Naar aanleiding  van de bewonersavond in het kader van het Gebiedsgericht Werken kwam een van de aanwezigen met het voorstel of het mogelijk is dat in Benthuizen het grofvuil kan worden opgehaald. Dit werd door de aanwezigen van harte ondersteund. Het Dorpsoverleg heeft zich verder ingezet richting de wethouder zodat dit gestalte zou krijgen.

 

Op dinsdag 23 januari is het college akkoord gegaan met de pilot mobiele milieu straat voor grof afval in Benthuizen.

 

Een jaar lang 1 keer per maand komt de mobiele milieu straat op een nog nader te bepalen locatie.

 

Na dat jaar beslist de gemeente of we dit kan worden voortgezet of niet danwel uitbreiden naar andere kernen. Naast de financiële gevolgen weegt de  gemeente dan ook het succes mee, dat er vooral kwalitatief opgehaald wordt ( bij de bemensing van cyclus, bij de  bezoekende inwoners en het dorpsoverleg.

Exacte planning en startdatum volgt nog.

Reconstructie Dorpstraat

Naar aanleiding van ons verzoek en de gesprekken die wij hebben gehad met de verantwoordelijke wethouders kan het volgende worden vermeld.

Er heeft een herprioritering van projecten plaatsgevonden waarbij de Dorpsstraat in Benthuizen naar voren is gehaald ten faveure van het project Christinastraat/Wilhelminastraat. De Dorpsstraat is daarmee gepland voor 2026 en volgt dan op de reconstructie van de Oranjebuurt-West (Prins Clausstraat/Bernhardstraat/Roode Kruisstraat) die voor 2025 staat gepland. De verschillende voorgenomen projecten binnen de kern Benthuizen kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden omdat daarmee ook omleidingsroutes gelijktijdig worden afgesloten. Dit maakt dat de projecten in Benthuizen min of meer serieel moeten plaatsvinden om elkaar niet in de weg te zitten.