Brief van het Dorpsoverleg n.a.v. artikel in Groene Hart Koerier van 20 maart jl.

Beste Diana,   

Op 20 maart stond er in de Groene Hartkoerier een stukje over de gebiedsvisie van de 7 kernen.

Je hebt vervolgens een kort en bondig stukje in een notendop geschreven ten aanzien van de kernen.

Daarin heb je over Benthuizen geschreven dat er voor alle categorieën voldoende woningen zijn. Jammer dat je niet iets dieper op de inhoud bent gegaan, immers niets is minder waar. In de oude Gebiedsvisie stond dit inderdaad met zoveel woorden omschreven. Juist daarom hebben wij een “zienswijze” ingediend. Dit heeft geleid tot een genuanceerder beeld (zie onder).

Ik zou het op prijsstellen als hier iets over in de Groene Hartkoerier van volgende week komt, immers bij de bewoners die de Groene Hart Koerier hebben gelezen roept dit vragen op.

met vriendelijke groet

Rob van Daalhoff 

 

In de Gebiedsvisie staat namelijk t.a.v. woningbouw het volgende:

 De inwoners willen met name dat er aandacht is voor o.a. de volgende onderwerpen:

—  Woningbouw (vooral voor starters en ouderen)

—  Woningbehoefte per kernplanning; fysieke invulling

Gezien de huidige samenstelling van de woningvoorraad is het bouwen van grondgebonden

woningen voor het midden- en hogere segment wenselijk. Dit heeft mede als doel om

doorstroming op gang te brengen, waardoor er meer betaalbare koopwoningen beschikbaar

komen. Daarnaast is er behoefte aan de bouw van eengezinswoningen in de sociale

huursector. Door een grotere beschikbaarheid van betaalbare woningen nemen de

slagingskansen van starters en jonge gezinnen toe, voor zowel huur- als koopwoningen.