Berichten

Nieuws over Benthuizen ook op Regiorijnwoude.nl

LogoLiggendHet nieuws over Benthuizen is tegenwoordig ook te volgen via RegioRijnwoude.nl. Uiteraard is ook nieuws over de andere kernen in het voormalige Rijnwoude hierop te vinden.

“Gezellige opkomst” inloopavond

imageDonderdag 28 januari was er een inloopavond over de verkeerskundige ontwikkelingen in en rond Benthuizen. In het Dorpshuis De Tas waren diverse stands ingericht waar bewoners vragen konden stellen aan vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Ook het Dorpsoverleg Benthuizen was vertegenwoordigd met een stand. Het was een vrije inloopavond en had volgens een van de bezoeksters een “gezellige opkomst”.

imageAan de hand van grote tekeningen en ‘artist impressions’ kreeg men een indruk van de ontwikkelingen. Zo zal de aanplant van het Bentwoud dit jaar worden afgerond, is de rotonde op de N209 bij het tankstation voor de bouwvak gereed en kunnen aan het einde van het jaar de bushaltes in gebruik worden genomen. “Het gaat zeker wat worden” vatte een van de bezoekers bij vertrek samen.

 

Jongerenwerk ook in Benthuizen actief

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH) voert het jongerenwerk uit in Alphen aan den Rijn, specifiek in de kernen van Boskoop en Rijnwoude. Het jongerenwerk in Alphen aan den Rijn begeleidt jongeren in hun vrije tijd met als doel om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Dit doet JJMH door:

  • Contact te leggen met groepen jongeren op straat om hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen.
  • Te bemiddelen tussen jongeren onderling en/of derden zoals buurtbewoners, middenstanders, gemeente, politie en overige instanties daar waar het gaat om overlast.
  • Jongeren te ondersteunen, motiveren en begeleiden in het opzetten van activiteiten of projecten.
  • Signaleren van problemen bij individuele jongeren en hier passende ondersteuning voor aanbieden en eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.
  • Coaching te bieden aan individuele jongeren binnen de groep op het vlak van scholing, werk, gezondheid, thuissituatie en vrije tijd.
  • Outreachend voorlichting aan te bieden over actuele thema’s.

Meer informatie kunt u vinden op www.jongerenwerkalphen.nl

Burgercontactavond voor jong en oud

Donderdag 28 mei was er weer een Burgercontactavond, ditmaal in dorpshuis ‘De Tas’  in Benthuizen. De avond werd geopend door Rob van Daalhoff, voorzitter van het Dorpsoverleg. Hierna nam Wijnand Goudzwaard de presentatie van de avond over.

Tom in de Buurt
Als eerste was er een presentatie van John Dibbets over ‘Tom in de buurt’: Talent, Ontmoeting en Meedoen. Het werkveld is erg breed en varieert van ondersteuning van chronisch zieken en mantelzorgers tot sociale ondersteuning, bijvoorbeeld bij psychische of  gezinsproblemen. Ook is iedere eerste donderdag van de maand tussen 9:00 en 11:00 uur een ‘formulierenservice’ in het kantoor van Habeko in Hazerswoude-Dorp. Er zijn – in ieder geval op dit moment – geen kosten verbonden aan Tom in de Buurt.

Woonontwikkelingen
Vervolgens gaf Martin Bogerd van woningbouwvereniging Habeko een presentatie over de woonontwikkelingen in Benthuizen. Uit onderzoek bleek dat de ouderen een duidelijke voorkeur hebben voor koopwoningen. Ook is er behoefte aan een woongroep voor ouderen. Verder is in Benthuizen de mantelzorg sterk ontwikkeld, maar deze staat wel onder druk. Uit de zaal kwam de vraag of er een buurthuiskamer mogelijk was. Hierop waren diverse positieve reacties van aanwezige organisaties.

Speelplekken
Gebiedsadviseur Marco de Goede van de gemeente gaf een toelichting op het beheer van de openbare ruimte, met in het bijzonder de speelplekken in Benthuizen. Er zijn er circa 16 in Benthuizen, waarvan een aantal aan renovatie toe zijn. Vanuit het Dorpsoverleg is er een voorstel geweest om een werkgroep met betrokken inwoners te starten zodat er beter rekening kan worden gehouden met de wensen vanuit het dorp. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@DorpsoverlegBenthuizen.nl. Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor het risico op hangplekken.

Jongerenwerk
Jacqueline van Veen van Jeurd- en Jongerenwerk Midden-Holland sprak over het jongerenwerk in Benthuizen. Zij zien zichzelf als de ‘Opvoeders in de vrije tijd’ van de jongeren. Meestal gaat het opgroeien van jongeren goed, maar soms is een steuntje in de rug en (bij)sturen op gedrag nodig. Men richt zich op talentontwikkeling, recreatie en tegengaan van overlast. De jongerenwerkers spreken jongeren actief aan op het gedrag, hierin werkt men samen met bijvoorbeeld de wijkagent. Het jongerenwerk zoekt ook vrijwilligers die zin hebben om af en toe een dagdeel met jongeren te werken.

Rol Dorpsoverleg
Afsluitend gaf Wijnand nog een korte toelichting over de rol van het Dorpsoverleg. Vanuit de zaal kwam onder meer een vraag over de bewonersadviesraden en de rol van de verschillende dorpsoverleggen. Ook kwam een vraag over het informeren van mensen zonder internet. Er wordt gekeken hoe deze doelgroep aanvullend geïnformeerd kan worden. De inwoners kunnen ook de verschillende leden van het dorpsoverleg aanspreken in het dorp. 

Informatiemarkt
Na afloop was er nog een drankje voor de circa 40 aanwezigen en kon men terecht op de informatiemarkt van Allcura, Woningbouwvereniging Habeko, SWOB, Diakonos, het jongerenwerk en Buurtpreventie. Ook kon men in gesprek met de verschillende sprekers, de leden van het Dorpsoverleg en de wijkagent.

Burgercontactavond 28 mei 2015

Op donderdag 28 mei aanstaande organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen weer een Burgercontactavond voor de inwoners van Benthuizen.

In samenwerking met de gemeente, woningbouwvereniging Habeko en de politie is een programma gemaakt dat een breed publiek zal aanspreken. Er wordt bijvoorbeeld informatie gedeeld over de uitwerking van de WMO, wonen met zorg, speelplekken en het jongerenwerk.

Ook zal er een informatiemarkt zijn waar de verschillende organisaties zich presenteren.

Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Maar noteer vast in uw agenda: donderdag 28 mei, aanvang 20:00 uur, in ons Dorpshuis ‘De Tas’.

Burgercontactavond 28 mei 2015

Ook dit jaar organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen een Burgercontactavond. Deze is gepland op donderdag 28 mei, aanvang 20:00 uur. Op dit moment wordt met o.a. de gemeente en woningbouwvereniging Habeko hard gewerkt aan de invulling van het programma. In ieder geval zal de WMO en de gevolgen hiervan voor de burgers van Benthuizen een van de onderwerpen zijn. Nadere details volgen.

Verslag speeddate burgemeester Spies

In de Groene Hart Koerier staat een uitgebreid verslag van het speeddaten met burgemeester Spies op woensdag 14 januari 2015.

 

Dorpsoverleggen vragen aandacht voor Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Mede op basis van onrust onder de verenigingen en stichtingen in hun dorpen vragen de Dorpsoverleggen van Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen in een open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders aandacht voor het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. Met name de communicatie hierover naar de betrokkenen kan veel beter.

 

SCP-rapport ‘Dichtbij huis’

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.

Onderzoeker Lotte Vermeij onderzocht voor het rapport ‘Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners’ ruim zevenduizend bewoners van kleine dorpen met minder dan drieduizend inwoners. Hoewel Benthuizen met ruim drieënhalf duizend inwoners iets groter is, is het zeker ook voor de burgers van en betrokkenen bij Benthuizen de moeite waard.

De studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

Vermeij, L, Dichtbij huis, Lokale binding en inzet dorpsbewoners, SCP, 2015, 145p

Speeddaten met burgemeester Spies

Op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen woensdagavond 14 januari 2015 een speeddate voor burgemeester Spies met een doorsnee van de verenigingen en stichtingen die in Benthuizen maatschappelijk actief zijn. Deze organisaties werden gevraagd om in tien minuten aan te geven wat ze doen, waar ze trots op zijn en waar ze aandacht voor vragen.

Burgemeester Spies werd samen met wethouder Van Velzen en hun ambtenaren ontvangen in de huiskamer van Benthuizen in Dorpshuis ‘De Tas’.

In anderhalf uur kwamen de Evenementencommissie Benthuizen, de Voetbalvereniging BSC ’68, de Stichting Benthuizen Organiseert, de Ondernemersvereniging Benthuizen, de Gebruikersgroep Bentwoud, de Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB) en het Dorpsoverleg Benthuizen aan bod. Onderwerpen waren onder meer zorg, welzijn, veiligheid, ondernemersklimaat, natuur, openbare ruimte, sport, vrijwilligerswerk, vergunningen en subsidies.

Aan het begin van de speeddate gaf de pas aangetreden burgemeester aan Benthuizen nog niet zo goed te kennen. Daarom was Benthuizen ook de eerste kern buiten Alphen aan den Rijn waar ze op bezoek wilde. Na afloop gaf de burgemeester aan dat ze een mooie dwarsdoorsnede van Benthuizen heeft gezien: “Ik heb echt even goed contact gehad met de verenigingen en stichtingen en in tien minuten kun je veel bespreken.” Hierbij merkte de burgemeester op dat Benthuizen als kleine kern een rijk verenigingsleven heeft en dat er veel door de bewoners zelf wordt georganiseerd.

Later dit jaar zal het Dorpsoverleg Benthuizen het gehele College van Burgemeester en Wethouders ontvangen, waarbij het dorp weer zal worden verkend en ook andere verenigingen en stichtingen aan bod kunnen komen.