Berichten

Burgercontactavond 28 mei 2015

Op donderdag 28 mei aanstaande organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen weer een Burgercontactavond voor de inwoners van Benthuizen.

In samenwerking met de gemeente, woningbouwvereniging Habeko en de politie is een programma gemaakt dat een breed publiek zal aanspreken. Er wordt bijvoorbeeld informatie gedeeld over de uitwerking van de WMO, wonen met zorg, speelplekken en het jongerenwerk.

Ook zal er een informatiemarkt zijn waar de verschillende organisaties zich presenteren.

Het exacte programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Maar noteer vast in uw agenda: donderdag 28 mei, aanvang 20:00 uur, in ons Dorpshuis ‘De Tas’.

Burgercontactavond 28 mei 2015

Ook dit jaar organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen een Burgercontactavond. Deze is gepland op donderdag 28 mei, aanvang 20:00 uur. Op dit moment wordt met o.a. de gemeente en woningbouwvereniging Habeko hard gewerkt aan de invulling van het programma. In ieder geval zal de WMO en de gevolgen hiervan voor de burgers van Benthuizen een van de onderwerpen zijn. Nadere details volgen.

Verslag speeddate burgemeester Spies

In de Groene Hart Koerier staat een uitgebreid verslag van het speeddaten met burgemeester Spies op woensdag 14 januari 2015.

 

Dorpsoverleggen vragen aandacht voor Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Mede op basis van onrust onder de verenigingen en stichtingen in hun dorpen vragen de Dorpsoverleggen van Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen in een open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders aandacht voor het Uitvoeringsplan Sociaal Domein. Met name de communicatie hierover naar de betrokkenen kan veel beter.

 

SCP-rapport ‘Dichtbij huis’

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.

Onderzoeker Lotte Vermeij onderzocht voor het rapport ‘Dichtbij huis. Lokale binding en inzet van dorpsbewoners’ ruim zevenduizend bewoners van kleine dorpen met minder dan drieduizend inwoners. Hoewel Benthuizen met ruim drieënhalf duizend inwoners iets groter is, is het zeker ook voor de burgers van en betrokkenen bij Benthuizen de moeite waard.

De studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.

Vermeij, L, Dichtbij huis, Lokale binding en inzet dorpsbewoners, SCP, 2015, 145p

Speeddaten met burgemeester Spies

Op verzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen woensdagavond 14 januari 2015 een speeddate voor burgemeester Spies met een doorsnee van de verenigingen en stichtingen die in Benthuizen maatschappelijk actief zijn. Deze organisaties werden gevraagd om in tien minuten aan te geven wat ze doen, waar ze trots op zijn en waar ze aandacht voor vragen.

Burgemeester Spies werd samen met wethouder Van Velzen en hun ambtenaren ontvangen in de huiskamer van Benthuizen in Dorpshuis ‘De Tas’.

In anderhalf uur kwamen de Evenementencommissie Benthuizen, de Voetbalvereniging BSC ’68, de Stichting Benthuizen Organiseert, de Ondernemersvereniging Benthuizen, de Gebruikersgroep Bentwoud, de Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB) en het Dorpsoverleg Benthuizen aan bod. Onderwerpen waren onder meer zorg, welzijn, veiligheid, ondernemersklimaat, natuur, openbare ruimte, sport, vrijwilligerswerk, vergunningen en subsidies.

Aan het begin van de speeddate gaf de pas aangetreden burgemeester aan Benthuizen nog niet zo goed te kennen. Daarom was Benthuizen ook de eerste kern buiten Alphen aan den Rijn waar ze op bezoek wilde. Na afloop gaf de burgemeester aan dat ze een mooie dwarsdoorsnede van Benthuizen heeft gezien: “Ik heb echt even goed contact gehad met de verenigingen en stichtingen en in tien minuten kun je veel bespreken.” Hierbij merkte de burgemeester op dat Benthuizen als kleine kern een rijk verenigingsleven heeft en dat er veel door de bewoners zelf wordt georganiseerd.

Later dit jaar zal het Dorpsoverleg Benthuizen het gehele College van Burgemeester en Wethouders ontvangen, waarbij het dorp weer zal worden verkend en ook andere verenigingen en stichtingen aan bod kunnen komen.

Burgemeesterswisseling

Maandag 15 december zal Tjerk Bruinsma (op de foto tijdens de intocht van Sinterklaas in Benthuizen) afscheid nemen als waarnemend burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Dorpsoverleg Benthuizen wil hem bedanken voor de goede contacten het afgelopen jaar en wenst hem veel succes als waarnemend burgemeester van Krimpenerwaard.
Tegelijkertijd wil het Dorpsoverleg Benthuizen Liesbeth Spies van harte verwelkomen als onze nieuwe burgemeester per 15 december. Het Dorpsoverleg Benthuizen hoopt haar op korte termijn te begroeten in ons dorp.

              

Informatieavond Zonnepanelen

ENERGIEK Alphen aan den Rijn organiseert een tweede Informatieavond over Zonnepanelen. Wilt u ook meer weten over zonnepanelen op uw dak? Dan bent u van harte welkom op 20 november 2014. De bijeenkomst vindt plaats op Ecopark DeLimes, Limes-lus 5 in Alphen aan den Rijn en begint om 19:30.

Tijdens de presentatie op deze avond wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Hoe kunt u bijdragen aan een duurzame toekomst? U kunt verschillende zonne-energie producten zien en vragen stellen. Als u de energiefactuur/jaarafrekening meeneemt, dan krijgt u een advies op maat, want het loont meer dan ooit loont om nu te investeren in zonnepanelen.

Geen geschikt dak ?
Om voor bewoners die geen geschikt dak hebben ook deelname in zonneprojecten mogelijk te maken werkt Energiek ook aan zogenaamde Postcoderoos-projecten, mogelijk gemaakt in het Energieakkoord dat vorig jaar is afgesloten. Bewoners die in zulke projecten deelnemen krijgen een korting op hun energiebelasting en een lagere kilowattuurprijs. Hierover meer informatie op de website en in volgende berichten.De doelstelling van Energiek Alphen aan den Rijn.is verschillende van dit soort projecten met energiebelastingkorting in Alphen aan den Rijn te realiseren. In overleg met de gemeente zoeken we naar geschikte daken. Bedrijven, sportorganisaties en andere partijen die een dak beschikbaar willen stellen kunnen zich melden bij info@energiekalphenaandenrijn.nl
Wethouder Stegeman steunt dit initiatief van Energiek Alphen aan den Rijn omdat het aansluit op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Meer informatie op www.energiekalphenaandenrijn.nl

Project ‘Snippergroen’ in Benthuizen

Het project ‘Snippergroen’ is in mei 2014 in Benthuizen van start gegaan. De bewoners zijn door middel van een bewonersavond hierover geïnformeerd. De gemeente heeft grond die door bewoners wordt gebruikt te koop aangeboden. De mensen die het betreft hebben daarover een brief ontvangen. Als zij geen interesse hebben in aankoop, vraagt de gemeente hen om de grond te ontruimen. Het kan ook zijn dat bewoners kunnen aantonen dat zij de grond in ieder geval meer dan twintig jaar in gebruik hebben. Dat bewijsmateriaal moet aan bepaalde eisen voldoen. In een aantal gevallen kan dit zg. beroep op verjaring worden erkend.

Het project heeft hier en daar wat losgemaakt onder de bewoners. In die gevallen heeft de gemeente geprobeerd zo goed mogelijk uitleg te geven en onduidelijkheid weg te nemen. Soms zijn de medewerkers van de gemeente meerdere keren bij de bewoners langs geweest. Het is goed om te merken dat dit ‘maatwerk’ op prijs werd gesteld en dat de onduidelijkheid en de onrust daarmee is verdwenen.

De gemeente hoopt verderop in dit jaar de meeste dossiers in Benthuizen te kunnen afronden. Dan kunnen we terugkijken op een goede fase in dit snippergroenproject.

 Afdeling Beheer gemeente Alphen aan den Rijn

Gastcolumn: ‘Slechte indruk’ (snippergroen)

De eerste indruk is doorgaans heel bepalend voor het beeld dat iemand van een ander krijgt. Bij sollicitatiegesprekken doen mensen daarom hun uiterste best zo goed mogelijk voor de dag te komen. Je krijgt namelijk, zoals een Engels spreekwoord zegt, geen tweede kans om een eerste indruk te maken.

De gemeente Alphen aan den Rijn daarentegen lijkt deze wijsheid even te zijn vergeten. Hoewel vertegenwoordigers van de gemeente voor de fusie beloofden veel zorg te besteden aan (het contact met) de diverse kernen, zijn veel Benthuizenaren na hun eerste echte kennismaking met de nieuwe gemeente van een koude kermis thuisgekomen.

In de eerste helft van 2014 bereikten Benthuizen berichten dat de gemeente ging proberen zogeheten snippergroen (gemeentegrond in gebruik bij burgers) te verkopen. Doel daarvan, volgens een brief van de gemeente, is “om het gebruik van gemeentegrond goed te regelen. De gemeente wil daarmee het feitelijke gebruik en het juridische eigendom met elkaar in overeenstemming brengen.”

Maar is dat wel het échte doel, vragen veel bewoners zich  af. Of is het de gemeente gewoon om geld te doen? Iedereen weet natuurlijk dat gemeenten veel extra taken krijgen en minder geld van het Rijk. Extra inkomsten zijn in die situatie natuurlijk hartelijk welkom.

Hoe dan ook, tijdens een bewonersbijeenkomst op 22 mei jl. werden Benthuizenaren bijgepraat over het snippergroenproject. Vertegenwoordigers van de gemeente stelden de aanwezigen gerust: niemand hoefde te schrikken. Mensen die snippergroen in hun tuin hebben, zouden eerst een algemene brief krijgen. Ze zouden tot het einde van het jaar de tijd krijgen om daarvoor een passende oplossing te vinden: kopen of teruggeven aan de gemeente. Per adres zou maatwerk worden geleverd. Er zou iemand aan huis komen om met de bewoner te zoeken naar de beste optie.

Tot hun grote verbazing ontvingen de gerustgestelde Benthuizenaren op 13 juni jl. een brief van de gemeente waarin ze werden gemaand binnen drie weken een beslissing te nemen of ze het snippergroen in hun tuin willen kopen. Zo niet, dan dient de grond binnen drie maanden schoon opgeleverd te worden, zodat de gemeente die opnieuw kan inrichten.

De gemeente heeft hiermee diverse bewoners, met name ouderen, de stuipen op het lijf gejaagd en slapeloze nachten bezorgd. Decennialang konden zij ongestoord genieten van hun perceel; geen gemeentelijk haan kraaide ergens naar en ineens zouden zij afstand moeten doen van een stuk tuin of de portemonnee flink open moeten trekken.

Is dit nu het beloofde maatwerk? Dit lijkt meer op het onder druk zetten van burgers om snel te beslissen; wellicht hoopte de gemeente dat burgers zich dermate overvallen zouden voelen, dat ze uit arren moede maar tot aankoop zouden overgaan. De beperkte reactietijd klemt temeer daar de gemeente zelf meestal veel meer tijd uittrekt om ergens over te besluiten.

Is dit nu wel zorgvuldig? De gemeente schreef de Benthuizenaren onderaan haar brief van twee kantjes erop te vertrouwen hen “voldoende te hebben geïnformeerd.” Een onbegrijpelijke conclusie.

Want, zo vragen betrokkenen zich af, waarom wil de gemeente nú ineens de grond terug hebben? En heeft de gemeente daar, na zoveel jaar nooit naar de grond te hebben gevraagd of omgekeken, eigenlijk nog wel recht op? Of is het eigendom verjaard?

En waarom heeft de gemeente, gesteld dat het snippergroen nog steeds haar eigendom is, die grond dan decennialang verwaarloosd, waardoor de bewoners de stroken wel in beheer moesten nemen? En welke vergoeding aan de bewoners voor het jarenlang netjes onderhouden van de ‘gemeentegrond’ zou daar dan tegenover staan?

Onduidelijk is verder hoe de gemeente het betreffende snippergroen dan wil herinrichten. En wat te denken van de situatie waarin de ene bewoner wel de grond overneemt en zijn of haar buurman niet? Dan zouden formeel eigendom en beheer van het snippergroen misschien wel goed geregeld zijn,  maar zou het groen in de straten juist zeer versnipperd worden.

Wie de gemeente schriftelijk met dergelijke vragen benaderde, kreeg te horen dat de gemeente haar best zou doen om voor half augustus antwoord te geven. En dat terwijl de gemeente op haar website onder de servicenormen vermeldt dat brieven zo snel mogelijk worden beantwoord. Simpele informatievragen zelfs al binnen maximaal twee weken.

Bovenstaande in ogenschouw nemend, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn op veel inwoners van de kern Benthuizen geen beste eerste indruk achtergelaten. Ze voelen zich bepaald niet welkom in hun nieuwe gemeente. Als dit de manier wordt om met elkaar om te gaan, belooft dat niet veel goeds voor de toekomst.

Zoals het eerder aangehaalde spreekwoord zegt, krijg je geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Er is echter nog een ander spreekwoord: Eind goed, al goed.
De gemeente heeft helemaal zelf in de hand of dat goede einde er komt. De Benthuizenaren op hun beurt reiken de gemeente graag de hand en geven de gemeente graag de gelegenheid om inzake het snippergroenproject alsnog met voor hen bevredigende oplossing te komen.

Benthuizen, 15 juli 2014, K. de Groot
[‘Weet wat er leeft’ is het motto van het Dorpsoverleg Benthuizen. Daarom is er ruimte op deze website voor gastcolumns. De inhoud van deze gastcolumns verwoorden niet noodzakelijkerwijs het standpunt van het Dorpsoverleg Benthuizen]