Gastcolumn: ‘Slechte indruk’ (snippergroen)

De eerste indruk is doorgaans heel bepalend voor het beeld dat iemand van een ander krijgt. Bij sollicitatiegesprekken doen mensen daarom hun uiterste best zo goed mogelijk voor de dag te komen. Je krijgt namelijk, zoals een Engels spreekwoord zegt, geen tweede kans om een eerste indruk te maken.

De gemeente Alphen aan den Rijn daarentegen lijkt deze wijsheid even te zijn vergeten. Hoewel vertegenwoordigers van de gemeente voor de fusie beloofden veel zorg te besteden aan (het contact met) de diverse kernen, zijn veel Benthuizenaren na hun eerste echte kennismaking met de nieuwe gemeente van een koude kermis thuisgekomen.

In de eerste helft van 2014 bereikten Benthuizen berichten dat de gemeente ging proberen zogeheten snippergroen (gemeentegrond in gebruik bij burgers) te verkopen. Doel daarvan, volgens een brief van de gemeente, is “om het gebruik van gemeentegrond goed te regelen. De gemeente wil daarmee het feitelijke gebruik en het juridische eigendom met elkaar in overeenstemming brengen.”

Maar is dat wel het échte doel, vragen veel bewoners zich  af. Of is het de gemeente gewoon om geld te doen? Iedereen weet natuurlijk dat gemeenten veel extra taken krijgen en minder geld van het Rijk. Extra inkomsten zijn in die situatie natuurlijk hartelijk welkom.

Hoe dan ook, tijdens een bewonersbijeenkomst op 22 mei jl. werden Benthuizenaren bijgepraat over het snippergroenproject. Vertegenwoordigers van de gemeente stelden de aanwezigen gerust: niemand hoefde te schrikken. Mensen die snippergroen in hun tuin hebben, zouden eerst een algemene brief krijgen. Ze zouden tot het einde van het jaar de tijd krijgen om daarvoor een passende oplossing te vinden: kopen of teruggeven aan de gemeente. Per adres zou maatwerk worden geleverd. Er zou iemand aan huis komen om met de bewoner te zoeken naar de beste optie.

Tot hun grote verbazing ontvingen de gerustgestelde Benthuizenaren op 13 juni jl. een brief van de gemeente waarin ze werden gemaand binnen drie weken een beslissing te nemen of ze het snippergroen in hun tuin willen kopen. Zo niet, dan dient de grond binnen drie maanden schoon opgeleverd te worden, zodat de gemeente die opnieuw kan inrichten.

De gemeente heeft hiermee diverse bewoners, met name ouderen, de stuipen op het lijf gejaagd en slapeloze nachten bezorgd. Decennialang konden zij ongestoord genieten van hun perceel; geen gemeentelijk haan kraaide ergens naar en ineens zouden zij afstand moeten doen van een stuk tuin of de portemonnee flink open moeten trekken.

Is dit nu het beloofde maatwerk? Dit lijkt meer op het onder druk zetten van burgers om snel te beslissen; wellicht hoopte de gemeente dat burgers zich dermate overvallen zouden voelen, dat ze uit arren moede maar tot aankoop zouden overgaan. De beperkte reactietijd klemt temeer daar de gemeente zelf meestal veel meer tijd uittrekt om ergens over te besluiten.

Is dit nu wel zorgvuldig? De gemeente schreef de Benthuizenaren onderaan haar brief van twee kantjes erop te vertrouwen hen “voldoende te hebben geïnformeerd.” Een onbegrijpelijke conclusie.

Want, zo vragen betrokkenen zich af, waarom wil de gemeente nú ineens de grond terug hebben? En heeft de gemeente daar, na zoveel jaar nooit naar de grond te hebben gevraagd of omgekeken, eigenlijk nog wel recht op? Of is het eigendom verjaard?

En waarom heeft de gemeente, gesteld dat het snippergroen nog steeds haar eigendom is, die grond dan decennialang verwaarloosd, waardoor de bewoners de stroken wel in beheer moesten nemen? En welke vergoeding aan de bewoners voor het jarenlang netjes onderhouden van de ‘gemeentegrond’ zou daar dan tegenover staan?

Onduidelijk is verder hoe de gemeente het betreffende snippergroen dan wil herinrichten. En wat te denken van de situatie waarin de ene bewoner wel de grond overneemt en zijn of haar buurman niet? Dan zouden formeel eigendom en beheer van het snippergroen misschien wel goed geregeld zijn,  maar zou het groen in de straten juist zeer versnipperd worden.

Wie de gemeente schriftelijk met dergelijke vragen benaderde, kreeg te horen dat de gemeente haar best zou doen om voor half augustus antwoord te geven. En dat terwijl de gemeente op haar website onder de servicenormen vermeldt dat brieven zo snel mogelijk worden beantwoord. Simpele informatievragen zelfs al binnen maximaal twee weken.

Bovenstaande in ogenschouw nemend, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn op veel inwoners van de kern Benthuizen geen beste eerste indruk achtergelaten. Ze voelen zich bepaald niet welkom in hun nieuwe gemeente. Als dit de manier wordt om met elkaar om te gaan, belooft dat niet veel goeds voor de toekomst.

Zoals het eerder aangehaalde spreekwoord zegt, krijg je geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Er is echter nog een ander spreekwoord: Eind goed, al goed.
De gemeente heeft helemaal zelf in de hand of dat goede einde er komt. De Benthuizenaren op hun beurt reiken de gemeente graag de hand en geven de gemeente graag de gelegenheid om inzake het snippergroenproject alsnog met voor hen bevredigende oplossing te komen.

Benthuizen, 15 juli 2014, K. de Groot
[‘Weet wat er leeft’ is het motto van het Dorpsoverleg Benthuizen. Daarom is er ruimte op deze website voor gastcolumns. De inhoud van deze gastcolumns verwoorden niet noodzakelijkerwijs het standpunt van het Dorpsoverleg Benthuizen]

Programma Burgercontactavond bekend

Het programma van de Burgercontactavond van 21 mei aanstaande is bekend. Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, de politie en Habeko Wonen hard gewerkt om een gevarieerd programma voor de burgers van Benthuizen samen te stellen:

  • De politie zal een toelichting geven over het project Buurt Bestuurt. Burgers van Benthuizen krijgen deze avond actieve invloed op de veiligheidsproblemen in Benthuizen die als eerste moeten worden aangepakt. Zwerfvuil, jongerenoverlast, graffiti, parkeeroverlast, snelheidsovertredingen, woninginbraak? U mag het deze avond mede gaan bepalen!
  • Habeko Wonen zal haar nieuwe visie ‘Dorpse Kracht’ toelichten. Hierin is veel aandacht voor het vasthouden en verbeteren van de leefbaarheid in de kernen. Ook het nieuwbouwproject ‘Bentwoudpark’ komt aan bod.
  • De gemeente zal de ontwikkelingen rond de Omleidingsweg (Bentwoudlaan), de rotonde naar de N209 en de algemene maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid toelichten.
  • Tot slot is er aandacht voor de recente ontwikkelingen in het Bentwoud.

Tijdens de pauze is er ruimte om informatietafels van de gemeente, politie en Habeko Wonen te bezoeken en met elkaar van gedachten te wisselen.

De Burgercontactavond vindt plaats in ‘De Hoeksteen’, Dr. Albert Schweitzerlaan 2 te Benthuizen. Inloop 19:45 uur, aanvang 20:00 uur. De avond wordt naar verwachting rond 22:00 uur afgerond.

Burgercontactavond Benthuizen april 2014

Op woensdag 21 mei 2014 organiseert het Dorpsoverleg Benthuizen in samenwerking met de politie en de gemeente een burgercontactavond.

De burgercontactavond is een voortzetting van de kerncontactavonden die de gemeente Rijnwoude destijds organiseerde. Tijdens deze avond kunnen de inwoners van Benthuizen met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en het Dorpsoverleg in gesprek over zaken die Benthuizen raken.

Een voorbeeld hiervan is het project Buurt Bestuurt. Met Buurt Bestuurt bepaalt u tijdens deze avond als inwoner samen met professionals een Top-3 van de veiligheidsproblemen in het dorp die als eerste moeten worden aangepakt. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. En ook de inwoners geven daarbij aan wat zij kunnen bijdragen aan de aanpak van de problemen.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het programma. Zaken die waarschijnlijk ook worden besproken zijn het verkeersplan (rotonde N209, de Omleidingsweg en snelheidsbeperkende maatregelen in het dorp), de ontwikkelingen rond de Brede School en de voortgang in het Bentwoud. Ook zal Habeko waarschijnlijk aanwezig zijn. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag besproken ziet? Dan kunt u dit mailen aan info@dorpsoverlegbenthuizen.nl, indien mogelijk wordt dit meegenomen in het programma.

Burgercontactavond Benthuizen: Woensdag 21 mei 2014, aanvang 20:00 uur in De Hoeksteen, Dr. Albert Schweitzerlaan 2 te Benthuizen.
Meer informatie over de Burgercontactavond vindt u binnenkort in de Rijnwoude Koerier en op deze site.

Bezoek B&W aan Benthuizen

Vrijdag 14 maart 2014 heeft het voltallige College van Burgemeester en Wethouders de kernen in de voormalige gemeente Rijnwoude bezocht.

Benthuizen had de eer als eerste kern door het College te worden bezocht, waarbij het Dorpsoverleg Benthuizen als gastheer optrad.
Na ontvangst met koffie en Benthuizer molencake in de Oudheidkamer ‘De Negen Turven’ ging het College, samen met een aantal (steun)raadsleden, de gemeentesecretaris, een fotograaf, twee communicatieadviseurs en de beide gebiedsadviseurs onder leiding van het Dorpsoverleg per fiets door het dorp. Vanwege de mist tijdens het bezoek heeft men helaas niet kunnen genieten van het mooie uitzicht vanaf de Dijk, maar men heeft verder wel een goede indruk kunnen krijgen van Benthuizen. Ook waren er diverse spontane ontmoetingen met inwoners van het dorp.

Tijdens het bezoek is gewezen op zaken als leefbaarheid (van jeugdactiviteiten om hangoverlast te voorkomen tot medische zorg als bloedprikken in het eigen dorp), verkeersveiligheid, het belang van een vitaal winkelbestand, de landelijke ligging en de zorgen om de groene omgeving (waaronder het grote aantal bomen dat de laatste tijd is gekapt). Ook werd aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Omleidingsweg waarbij niet alleen verkeersveiligheid met goede overgangen naar het Bentwoud van belang is, maar ook een aantrekkelijke aanleg met beplanting tot een echte Bentwoudlaan. Hierbij is ook gevraagd om een concrete datum vast te stellen dat dit alles gerealiseerd moet zijn.

Rob van Daalhoff, voorzitter van het Dorpsoverleg, gaf aan trots te zijn op zaken als het Dorpsgezicht, de landelijke ligging en het grote aantal verenigingen en stichtingen met al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Verder sprak hij zijn waardering uit voor de goede relatie die de afgelopen periode al is opgebouwd met de gemeente (met name de beide gebiedsadviseurs en de wijkagent), de informatievoorziening op de website van de gemeente en het klein onderhoud/buurtbeheer. Ook het belang van de Rijnwoude Koerier voor de lokale informatievoorziening werd door Van Daalhoff benoemd.

Na de fietstocht en een kort bezoek aan korenmolen ‘De Haas’ en het snoepwinkeltje ‘De Winkel van Sinkel’, waarbij de gasten een zakje echte Benthuizer Turfjes ontvingen, werd het College uitgezwaaid. Het Dorpsoverleg Benthuizen kijkt terug op een positieve kennismaking en hoopt (een deel van) het College ook weer te ontvangen tijdens de bewonerscontactavond later dit jaar.

Speeddaten met raadsleden

Op donderdagavond 13 februari 2014 konden maatschappelijke organisaties uit de gemeente Alphen aan den Rijn in het gemeentehuis ‘speeddaten’ met de leden van de gemeenteraad.

In 10 minuten per date kon men aangeven waar men mee bezig was en waar men aandacht van de politiek voor vroeg. In totaal waren 25 organisaties vertegenwoordigd, waaronder het Dorpsoverleg Benthuizen. Voor een deel van de gemeenteraad was Benthuizen nog een onbekend fenomeen en men was dan ook verrast te horen dat Benthuizen zo rijk is aan verenigingen en stichtingen. Desgevraagd zijn als aandachtspunten meegegeven de verkeersveiligheid en de bomenkap in en om het dorp. Later dit jaar zal het Dorpsoverleg Benthuizen een werkbezoek van de gemeenteraad aan Benthuizen organiseren waarbij verenigingen, stichtingen en ondernemers zich kunnen presenteren.

Opkomst Benthuizen 48,8 procent

Woensdag 13 november 2013 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad van de per 1 januari 2014 gefuseerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

In Benthuizen kon gestemd worden in de Arnoldus van Os-school en het dorpshuis De Tas. De opkomst was respectievelijk 47,7 en 49,9 procent. Met een plaatselijk gemiddelde van 48,8 procent deed Benthuizen het beter dan het gemiddelde van 40,9 procent in de drie deelnemende gemeenten. Toch is het jammer dat ook in Benthuizen minder dan de helft van de stemgerechtigden de gang naar de stembus maakte.

Zestien personen uit Benthuizen hebben zich verkiesbaar gesteld voor de nieuwe gemeenteraad. Hiervan is het één kandidaat gelukt ook werkelijk gekozen te worden. Dankzij voorkeurstemmen is Kees van Velzen van het CDA, nu wethouder in Alphen aan den Rijn, per 1 januari 2014 lid van de gemeenteraad. Wellicht zal hij weer wethouder worden nu het CDA de grootste partij is geworden. Op de voorstelpagina van deze website gaf Van Velzen namelijk aan graag weer wethouder te willen worden als het CDA deel gaat nemen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Het Dorpsoverleg Benthuizen wil de nieuwe gemeenteraad graag uitnodigen om in 2014 kennis te maken met het dorp. Meer informatie hierover volgt later.

Debatavond Dorpsoverleg Benthuizen

Op 5 november 2013 organiseerde het Dorpsoverleg Benthuizen in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een goed bezochte debatavond in ‘De Hoeksteen’. Bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Aan de hand van een aantal stellingen werd gedebatteerd over de voorzieningen en de leefbaarheid van het dorp, nu en in de toekomst. De avond eindigde met de oproep om vooral te gaan stemmen op 13 november.

 

Benthuizer kandidaten stellen zich voor

Op 13 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente. Ook diverse inwoners van Benthuizen hebben zich hiervoor verkiesbaar gesteld.

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft hen een drietal vragen voorgelegd. Waarom is men in de politiek gegaan? Wat wil men bereiken in de nieuwe gemeente? Welke ideeën heeft men over Benthuizen?

 

Benthuizen hoogste opkomst verkiezingen nieuwe gemeente?

Woensdag 13 november kunnen alle inwoners van de per 1 januari 2014 gefuseerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hun stem laten klinken tijdens de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad.

Wat zou het een mooie start in de nieuwe gemeente zijn als Benthuizen de hoogste opkomst van alle kernen gaat halen. Laat daarom uw stem niet verloren gaan en ga stemmen op woensdag 13 november 2013.